Arbetarskyddet

Med arbetarskydd avses åtgärder, med vilka man frivilligt och också förpliktad av lagen strävar till att förebygga, minska och avlägsna faror och skador som förekommer i arbetet och arbetsförhållandena. Genom arbetarskyddet strävar man till att förändra arbetet och arbetsförhållandena så att de främjar hälsa, säkerhet och arbetshälsa. Huvudansvaret för arbetarskyddet ligger på arbetsgivaren (förmannen), men också arbetstagarna har förpliktelser. 

Arbetarskyddsaktörer

Förmannen och arbetstagaren är bärare av arbetarskyddsansvaret, ansvaret går vidare i linje från en förman till nästa, ända upp till högsta ledningen (vid behov kommunens, stadens, samkommunens eller företagets styrelse).
 
Arbetarskyddsbefullmäktigade och arbetarskyddschefen är experter i uppgiften och sköter arbetarskyddets samarbete. De stöder och ger råd åt förmännen och arbetstagarna i arbetarskyddsärenden.

Arbetarskyddsmyndighet är Regionalförvaltningsmyndighetens arbetarskyddsansvarsområde (bl a arbetarskyddsinspektörerna för AVI:s arbetarskyddsansvarsområde) och social- och hälsoministeriet i vissa ärenden (arbetarskyddet hör till social- och hälsoministeriets förvaltningsområde).

Arbetarskyddssamarbetet

Arbetarskyddsbefullmäktigade och arbetarskyddschefen är centrala aktörer i arbetarskyddssamarbetet. Då det på arbetsplatsen regelbundet arbetar minst 10 arbetstagare, bör de bland sig välja en arbetarskyddsbefullmäktigad. Arbetsgivaren utnämner arbetarskyddschefen. På arbetsplatserna kan dessutom finnas arbetarskyddsombud, arbetarskyddspar o dyl. som sköter arbetarskyddsärenden i närarbetsmiljön.

I arbetarskyddssamarbetet för behandlas bl. a.

  • saker som direkt rör arbetstagarens säkerhet och hälsa, samt därtill hörande förändringar
  • principer och metoder enligt vilka arbetsplatsens faror och olägenheter utreds
  • utvecklingsmetoder och –program som hör till verksamheten för upprätthållande av arbetsförmåga samt som inverkar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa
  • saker som hör till ordnandet och dimensioneringen samt därtill hörande väsentliga förändringar för arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga
  • utbildning och handledning för arbetstagarna samt behovet och arrangemang av orientering
  • statistik- och övrig uppföljningsinformation för arbetarskyddet
  • genomförande av och uppföljning av effekterna för ovan nämnda saker

En arbetarskyddskommitté bör grundas för att sköta samverkan på en arbetsplats där det regelbundet arbetar minst 20 arbetstagare.


Arbetarskyddslag 23.8.2002/738 (HE 59/2002)

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetardkyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44 (HE 94/2005)

Lag om företagshälsovård 21.12.2001/1383

Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården 27.12.2001/1484​

Kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete samt tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig (Yleiskirje 8/2008)  

Tilläggsinformation:

Kommuner och samkommuner: Marko Heikkinen
Kyrkan: Milja Pertola, Anne Sarvi
Privata arbetsgivare:  Päivi Salin


Avsikten med arbetarskyddscentralen är att förbättra arbetshälsan genom att utveckla arbetsgemenskapernas verksamhet och parternas samarbete, genom att främja arbetets sundhet, säkerhet och framgång samt genom att förbättra förmansarbetet.

För arbetarskyddets myndighetsverksamhet svarar Regionalförvaltningsmyndighetens 5 ansvarsområden för arbetarskyddet. Arbetarskyddet lyder under Social- och hälsoministeriet.

 

Säkerhet under kontroll för kommunalt arbete -projekt 2013-2015

​Projektet är att höja säkerhetsverksamheten och säkerhetshanterings status av den kommunala sektorn på arbetsplatsen. Utgångspunkten är en noll filosofi olycka. Alla olyckor kan förebyggas. Frågan är attityder och utveckling av säkerhetskulturen. ​​