Kyrkan

Till Jyty-förbundet hör många arbetstagare från kyrkans olika områden. De största yrkesgrupperna som hör till Jyty är ekonomi- och administrationsfältets tjänsteinnehavare och arbetstagare, barn- och ungdomsarbetare, specialyrkesmän, begravningsplats- och trädgårdsarbetare, kyrkotjänare samt matförsörjningens arbetstagare.

De medlemmar som arbetar på församlingsfältet hör till lokala föreningar eller till trädgårdsbranschens riksomfattande förening, vilka tillsammans bildar den Kyrkliga branschens Fackförbund. Kial fungerar i Jyty som den kyrkliga branschens sektion, som samlar medlemmarna och fungerar som Jytys riksomfattande expert på kyrkobranschen.

KirVTES är kyrkobranschens allmänt bindande tjänste- och arbetskollektivavtal, som tillämpas på de tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande som är i de evangelisk-lutherska församlingarnas tjänst. Avtalet tillämpas dock inte på tjänsteinnehavare som representerar församlingen som arbetsgivare. Jyty innehar kyrkobranschens förhandlingsrättigheter genom Kyrkobranschens Union som bildats tillsammans med JHL.

Läs mer: Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal


Tilläggsinformation: arbetsmarknadsjurist Viivi Vidgren