Ofta frågat om övertids- och skiftbytesförbudet

​Vad innebär övertids- och skiftsbytesförbudet?

Under övertids- och skiftbytesförbudet vägrar Jytys medlemmar att utföra övertidsarbete och byta arbetsturer. Under förbudet avtalar inte arbetstagarna med arbetsgivaren om att utföra övertidsarbete eller byta arbetsturer. Också utförande av ”grått övertidsarbete” är förbjudet. De som har flextid utför högst den dagliga arbetstid man avtalat om, ackumulerar alltså inte flextid. I övrigt sköter medlemmarna sitt arbete som normalt. Man kommer till arbetet och avlägsnar sig därifrån exakt i enlighet med arbetsskiftet som noterats i arbetsskiftslistan.

Förtroendemannen bör i denna situation avstå från arbetsgivarens lokala avtal som eventuellt rör arbetstiden. Övertidsarbete är utöver övertid, dejour eller resande samt ackumulering av flextid som sker utanför arbetstiden.

Givandet av övertidsförbudet binds inte av tids- eller anmälningsbestämmelserna, såsom t ex strejk, så den kan verkställas med snabb tidtabell.

För vem gäller övertids- och skiftbytesförbudet och användningsförbudet av överflexning?

Övertids- och skiftbytesförbudet och användningsförbudet av överflexning gäller alla Jyty-medlemmar inom kommunsektorns avtal. Det är fråga om en laglig organisatorisk åtgärd, som varje Jyty-medlem måste delta i.

Utanför övertids- och skiftbytesförbudet har avgränsats kommunsektorns tjänsteinnehavare. Utanför stridsåtgärderna har avgränsats också sådana arbetsuppgifter, som skulle förorsaka fara för människors liv eller hälsa om de inte utfördes. Till övertids- och skiftbytesförbudet hör inte heller sådana arbeten som säkrar allmän säkerhet eller egendom och som det inte är möjligt att utföra senare.

Gäller övertids- och skiftbytesförbudet för nödarbete?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte för nödarbete såsom avsett i arbetstidslagens 19 §, vilket kan utföras också under övertids- och skiftbytesförbudet.

Arbetsgivaren bör meddela om nödarbete till arbetarskyddsmyndigheten och Regionförvaltningsverket. Ifall arbetsgivaren hänvisar till nödarbete bör man be om ett skriftligt meddelande om nödarbete till påseende.

Nödarbete kan komma i fråga i samband med exempelvis en naturkatastrof eller en storolycka. Då är det fråga om en oförutsägbar händelse.

När inleds övertids- och skiftbytesförbudet och hur länge är det i kraft?

Medlemmarna meddelas om längden, inledandet och avslutandet av övertids- och skiftbytesförbudet från fall till fall. Följ med Fackförbundet Jytys kommunikation.

Vad är övertidsarbete?

Övertidsarbete är arbete som på arbetsgivarens initiativ med arbetstagarens samtycke utförts utöver en heltidsanställd arbetstagares regelbundna arbetstid. För övertidsarbete behövs i princip alltid arbetstagarens givna samtycke för varje skild gång (se dock punkten som behandlar samtycke till beredskap i denna anvisning).

Noggrannare bestämmelser för övertidsarbete finns i avtalsbestämmelserna för olika arbetstidsformer i kollektivavtalet.

Om du är osäker på vad som i ditt fall är övertidsarbete kan du också kontakta Jytys förtroendeman eller den regionala filialen.

Jag har i mitt arbetsavtal gett samtycke till beredskap. Kan jag vägra övertidsarbete som uppstår under beredskapen?

Om en arbetstagare i sitt arbetsavtal gett samtycke till beredskap har arbetstagaren samtidigt gett samtycke till extra och övertidsarbete som uppstår under beredskapen. Övertidsarbete som uppstår under beredskapen kan man alltså inte vägra.

Ifall arbetsgivaren under övertids- och skiftbytesförbudet börjar använda beredskap mer än vanligt och på detta sätt ställa till med mycket övertidsarbete lönar det sig att kontakta förbundets intressebevakning.

Jag arbetar på deltid. Kan jag ta emot extra arbete utöver arbetstiden som planerats i arbetsskiftslistan?

För deltidsanställda arbetstagare är extra arbete sådant arbete som överskrider en heltidsanställd arbetstagares regelbundna arbetstid, alltså till övertidsgränsen. Detta gäller både deltidsanställda med fast arbetstid och de med varierande arbetstid, såsom de som arbetar med ett nollavtal.

Extra arbete hör inte till övertids- och skiftbytesförbudet. En deltidsanställd arbetstagare kan utan att förbudet hindrar ta emot extra arbete ända till en heltidsanställds arbetstagares fulla arbetstid. En deltidsanställd arbetstagare får inte göra övertidsarbete och inte heller avtala om byte av arbetsturer.

En deltidsanställd arbetstagare kan inom gränserna för sitt arbetsavtal vägra extra arbete. Om arbetstagaren i sitt arbetsavtal inte gett samtycke till extra arbete kan den deltidsanställda arbetstagaren alltid vägra extra arbete. Om arbetstagaren har gett samtycke till extra arbete i sitt arbetsavtal får hen vägra extra arbete av motiverade personliga skäl endast på dagar märkta som lediga i arbetsskiftslistan. Ett motiverat personligt skäl kan vara exempelvis studier, barnvårdsarrangemang, hälsoskäl, egen eller nära släktings bemärkelsedag eller resa, som inte längre kan avbokas utan extra kostnader.

Jag är på prövotid. Gäller förbudet mig också?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller alla anställda arbetstagare. Förbudet gäller således också arbetstagare på prövotid. Arbetsgivaren får inte bryta under prövotid av den orsaken att arbetstagaren deltar i övertids- och skiftbytesförbudet.

Jag är studerande. Gäller förbudet mig?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller alla anställda arbetstagare. Förbudet gäller alltså också läroavtalsstuderande, som är anställda och lyfter lön för sitt arbete. De som studerar med ett utbildningsavtal är utanför förbudet, för de är inte anställda och lyfter inte lön för sitt arbete.

Kan arbetsgivaren ensidigt ändra min arbetsskiftslista under övertids- och skiftbytesförbudet?

Arbetsskiftslistan bör skriftligen finnas tillgänglig för arbetstagarna senast en vecka innan tidsperioden noterad i arbetsskiftslistan påbörjas. Efter detta får man enligt AKTA ändra den bara genom att komma överens eller av motiverade skäl och enligt arbetstidslagen bara av vägande skäl. När arbetstagarna vägrar byta arbetsturer, kan arbetsgivaren genomföra bara de förändringar av arbetsskiftslistan, för vilka det i AKTA / det egna kollektivavtalet är en förutsatt grund.

I allmänhet kan behovet att ändra arbetsskiftslistan komma i fråga främst vid sjukdomsepidemisituationer som skapar brist på arbetskraft. Arbetsgivaren bör alltid förbereda sig på normala sjukfrånvaron, så enskilda sjukfrånvaron berättigar inte att ändra arbetsskiftslistan ens under övertids- och skiftbytesförbudet.

Arbetsgivaren ändrade arbetsskiftslistan ensidigt. Vad gör jag?

Se föregående fråga och svar. Man bör informera förtroendemannen om alla ensidiga förändringar. På grund av risken för avslutningsförfarande av anställning rekommenderar vi dock inte att arbetstagaren låter bli att komma på ändrat skift, även om det verkar som om arbetsgivaren har ändrat arbetsskiftslistan kollektivavtalsvidrigt. I dylika fall lönar det sig att till arbetsgivaren skicka ett skriftligt meddelande om att man i efterskott med sitt fackförbund kommer att utreda huruvida arbetsgivaren haft rätt att ändra arbetsskiftslistan.

Kan arbetsgivaren kräva att redan påbörjat arbetsskift fortsätter?

Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra arbetsskiftslistan efter det att en arbetstagare har kommit till arbetsskiftet eller när arbetsskiftet har börjat. Således kan inte förändringen i arbetsskiftslistan göras om det gäller förlängning eller förkortning av arbetsskiftet efter att man anlänt eller påbörjat arbetsskiftet.

Kan jag av egen vilja byta arbetstur med en arbetskamrat?

En arbetstagare kan under övertids- och skiftbytesförbudet byta arbetstur med en arbetskamrat bara av arbetstagarens eget tvingande behov (t ex barnvårdsarrangemang) genom att avtala om saken också med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att man inte börjar med dylikt skiftbyte utom i undantagsfall. Man får inte byta arbetsturer på grund av arbetsgivarens behov eller påtryckning.

Arbetsgivaren skred till motåtgärder och tog tillbaka min semester. Vad ska jag göra?

Om semesterns tidpunkt meddelas senast en månad (om detta inte är möjligt, senast 2 veckor) innan semestern börjar.
Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra den fastställda tidpunkten för en anställd arbetstagare. Meddela din arbetsgivare att man inte ensidigt kan ta tillbaka en fastställd semester. Tag vid behov kontakt med förtroendemannen. I dylika fall kan man också kontakta Regionförvaltningsverket som övervakar lagen.

Arbetsgivaren pressar mig att avsluta övertids- och skiftbytesförbudet och/eller säga upp mig från förbundet. Hur gör jag?

Man får inte försöka pressa arbetstagare att ge upp övertids- och skiftbytesförbudet och säga upp sig från förbundet. I värsta fall kan det i påtryckningar till och med vara fråga om ett brott (SL 47 kapitel 3 §). I dylika fall bör man alltid kontakta det egna förbundet.

Får arbetsgivaren bestraffa en arbetstagare som deltar i övertids- och skiftbytesförbudet?

Arbetsgivaren får inte bestraffa en enskild arbetstagare för hens deltagande i övertids- och skiftbytesförbudet som Jyty verkställer.

Kan en medlem i ett annat förbund eller någon som inte hör till ett förbund delta i övertids- och skiftbytesförbudet?

Ja. En arbetstagare är inte annars heller skyldig att samtycka till övertidsarbete eller skiftbyten. Medlemmar i olika förbund följer sitt eget förbunds beslut. En person som inte hör till ett förbund kan avstå från övertids- och skiftbytesförbudet.