Anställningsförhållande

Jyty erbjuder sina medlemmar en effektiv intressebevakning. Som Jyty-medlem har du rätt att få råd och hjälp i skötseln av frågor och problem för ditt arbetsförhållande. Utbildade förtroendemän och våra andra personalrepresentanter finns till ditt förfogande på din arbetsplats.

I arbetsförhållandet följs avtal och aktuell lagstiftning. Jyty knyter tjänste- och arbetskollektivavtal i de kommunala, privata och kyrkliga sektorerna. Genom avtal avtalar man bland annat om vad man minst bör betala för arbetet, hurudana arbetstiderna är och hur årssemester- och sjukledighetsrättigheterna bestäms. Kollektivavtalet som tillämpas på ditt arbetsförhållande skrivs i allmänhet in i arbetsavtalet. Du kan också fråga om det av din förman eller Jytys förtroendeman på din arbetsplats.

Ärenden gällande arbetslöshet (bl a dagpenningar och alterneringsersättning) sköts av
Arbetslöshetskassan Aaria.

I grundläggande frågor om arbetsförhållandet finns tilläggsinformation i fackorganisationernas
gemensamma handböcker:

Välkommen till arbetslivet (på finska)
Regler för arbetslivet
 

​​                                                               

                           Kommunen (på finska)                          Kyrkan (på finska)                                    Den privata sektorn (på finska)