Förtroendemansordlista

​​​Förtroendeman
En person som är vald av ifrågavarande organisations medlemmar och som sköter personalens ärenden på arbetsplatsen.​
Huvudförtroendeman
Om det i samma arbetsgivares tjänst finns flera förtroendemän på till exempel olika avdelningar eller filialer, väljs också en huvudförtroendeman, som representerar alla arbetstagare. Beroende på hur många huvudförtroendemannen representerar, fungerar denne på heltid i förtroendemannens uppgift, dvs är en huvudförtroendeman som huvudsyssla.
Samarbetsorgan​
Samarbete är att inverka på beslutsfattandet. Lagen om samarbete ger Jytys medlemmar en påverkningsmöjlighet av beslutsfattandet för det egna arbetet och arbetsförhållandena.

Vid samarbetsförfarandet förhandlar man, man förmedlar information mellan medlemmarna och arbetsgivaren samt utnyttjar experters och personalens information i beredandet av beslutsfattande. Samarbetsorganet gör det möjligt för medlemmarna att presentera synvinklar och åsikter om saker som inte hör till den egentliga avtalsverksamheten.

Samarbetslagen och avtalen förpliktigar arbetsgivaren att informera personalen om saker som hör till samarbetsförfarandet och arbetsgemenskapen.

​Jyty har representanter på alla samarbetsnivåer, från centralnivå till lokala samarbetsorgan.

​Kollektivavtal
Ett kollektivavtal i Finland är ett avtal mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren eller arbetsgivarnas organisation om branschspecifika arbetsvillkor, såsom löner (med övertidsersättning), arbetstider, semestrar och andra förmåner, som man följer i avtalets tillämpningsbransch. Avtalen är ofta förutom branschspecifika också bundna till löntagarens yrkesposition. I den privata sektorn representeras arbetsgivarna oftast av något av Finlands Näringslivs, EK:s, branschförbund och arbetstagarsidan åter av någon av FFC:s, STTK:s eller Akavas medlemsförbund. I den offentliga sektorn knyts tjänste- och arbetskollektivavtal. Avtalsparterna i dem är fackförbunden och Kommunarbetsgivarna KT, Statens arbetsmarknadsverk eller Kyrkans arbetsmarknadsverk.​