​​​​ 

Förtroendemannens uppgifter 

​Förtroendemannens uppgift är i första hand att övervaka att avtal följs och att arbetstagarnas rättsskydd inte bryts. Förtroendemännen har många roller som utvecklare av arbetsplatsen. Förtroendemännen ger råd om tillämpningen av lönesättningssystemet. 

Avtalsverksamheten har under de senaste åren allt mer överflyttats från riksomfattande nivå till lokal nivå och i det lokala avtalandet är förtroendemannens, och speciellt huvudförtroendemannens, roll mycket viktig – utan förtroendeman är lokala avtal besvärliga eller omöjliga. För en ny förtroendeman lönar det sig att ta reda på var tidigare uppgjorda lokala avtal finns, och orientera sig i dem.

Övervakning av tjänsteförhållandets förmåner

 • Ö​​vervakar att man på arbetsplatsen följer arbetslagstiftningen samt arbets- och tjänstekollektivavtalen, förhandlar vid behov om meningsskiljaktigheter.

 • ​Sköter permitterings- och uppsägningsfall för medlemmarna.

 • ​​Förtroendemannen övervakar förverkligandet av arbetsfred. 

Utvecklare av tjänsteförhållandevillkoren

 • Deltar på arbetsplatserna i förhandlingsverksamheten och uppgörandet av lokala avtal.

 • Främjar samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen.

Utvecklare av arbetsplatsverksamheten

 • Inverkan på saker gällande medlemmarnas arbete.

 • Arbetsplatsens förhandlings- och mötesverksamhet.

 • Kontakt till förbundets övriga aktörer på olika nivåer.

 • Också saker som rör fritiden.

 • Förmedling av information och meddelande mellan parterna.

 • Deltar vid behov i arrangerandet av arbetarskyddsval.

 • Är i allmänhet med i arbetsplatsens samarbetsorgan.

​Hjälper medlemmen

 •  I enskilda arbetsavtals- och arbetsförhållandefrågor.

 • Ger råd, handleder, vem kan man fråga?

 • Lyssnar på medlemmen.

 • Ger information om aktuella intressebevakningsärenden för både föreningen och medlemmarna.