​​​Förtroende är betydelsefult

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens förtroendeman, som fungerar som arbetstagarnas representant, deras förmånsförsvarare och vid behov även som deras talesman.

F​örtroendemannen är arbetsgemenskapens expert, som fungerar som din och Jytys representant på din arbetsplats, och gör detta arbete i förtroende. Jytys förtroendemannanätverk är täckande och hela vår medlemsservice stöder sig kraftigt på det. Förtroendemannens uppgift är att se till att arbetsgivaren följer överenskomna avtal och tjänsteförhållandevillkor. Förtroendemannen är den person som till Jyty hörande arbetstagare genom direkta val valt och hon/han fungerar som representant bara för de organiserade arbetstagarna. Därför uppmuntrar man löntagare att organisera sig i det fackförbund som förhandlar om deras kollektivavtal. Arbetstagare som inte är organiserade har ingen representant i arbetsplatsens avtals- och förhandlingsverksamhet eller i det representativa samarbetet.

Förtroendemannens roll framträder ytterligare då avtalsverksamheten allt mer förflyttas till lokalnivå.

För förtroendemännen har det ordnats tid för att vid sidan av arbetsuppgifterna sköta förtroendemannauppgifterna och denna tid fastställs enligt arbetstagare som representeras. I allmänhet betalar man åt förtroendemannen utöver den egentliga lönen också förtroendemannaersättning och förtroendemannen har ett skilt fastställt lagstadgat uppsägningsskydd.
​​

Om det i samma arbetsgivares tjänst finns förtroendemän till exempel på olika avdelningar eller filialer, väljs det också en huvudförtroendeman som representerar alla arbetstagare. Beroende på det antal som representeras fungerar huvudförtroendemannen på heltid i uppgiften som förtroendeman.

Förtroendemannen har också på basen av kollektivavtalet rätt att få information om arbetstagarnas position och att använda arbetsplatsens utrymmen, telefoner, kopieringsapparater o dyl i skötseln av sina uppgifter.

Tilläggsinformation om förtroendemännens utbildningar på Utbildningar-sidan.

Tilläggsinformation om förtroendemannavalen hittar du i Materialbanken på OmaNetti.