Historia

År 2018 är Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf:s 100-årsjubileum. Förbundet grundades 1918 under namnet Suomen kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliitto – Kommunala tjänstemannaföreningarnas centralförbund i Finland. Jyty är det äldsta fackförbundet inom kommunsektorn.

Under årtiondenas lopp har förbundet bytt namn ett antal gånger, senast vid förbundskongressen 3–5.11.2004, då Kommuntjänstemannaförbundet KTF fick namnet Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty. Jyty:s och Funktionärsfacket TOEL:s två medlemsorganisationers fusion med Jyty bekräftades 11.11.2004, då Vuxenpedagogiska institutens funktionärsförbund ATL och Funktionärsförbundet VATL godkände sammanslagningsavtalet.

”Förbundets avsikt är att bevaka de sociala och ekonomiska förmånerna för de tjänstemän som hör till förbundet samt ge dem moraliskt stöd.” Så fastställdes syftet och målen för Finlands kommunaltjänstemannaföreningars centralförbund som grundades 1918.

Initiativet till grundandet av kommunaltjänstemännens första regionala förening togs i Åbo. De påbörjade åtgärderna för att grunda en förening avbröts dock av medborgar-/frihets-/inbördeskriget. Åboföreningen sände 19.10.1918 ett cirkulär till ”kommunala tjänstemannakårer i Finlands städer” och uppmanade andra tjänstemän att skrida till motsvarande åtgärder och grunda föreningar på sina hemorter.

Cirkuläret fick ett positivt mottagande och föreningarna i Jakobstad och Lahtis grundades 27.10.1918 och föreningen i Jyväskylä 29.10.1918. I november stod Fredrikshamn, Tammerfors, Björneborg och Brahestad i tur och i december Karleby och Kuopio.
Tanken på att grunda ett riksomfattande centralförbund fick sin början i Vasa. Föreningen i Vasa sände ett brev till föreningen i Åbo 16.10.1918 i vilket Vasaborna föreslog att alla kommunaltjänstemannaföreningar i landet skulle sända sina representanter till ett möte som man skulle hålla så snart som möjligt, gärna i Tammerfors.

Åboföreningen sände 29.11.1918 ett brev till alla föreningar som redan grundats. I brevet konstaterades att ”ett konstituerande möte för kommunaltjänstemannaföreningarnas riksomfattande centralförbund hålls i Tammerfors i drätselkontoret den 7 december med början kl. 5 em.”

Verksamheten för Jyty och dess företrädare, dvs. Kommuntjänstemannaförbundet KTF, dåvarande Kommunala tjänstemannaföreningarnas Centralförbund i Finland, kan anses ha fått sin början i om med detta möte.

Mötesdeltagarna kom från Lahtis, Jyväskylä, Karleby, Hangö, Helsingfors, Kuopio, Tavastehus, Uleåborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Åbo. De officiella grundarföreningarna var sex till antalet, dvs. Lahtis, Tammerfors, Åbo, Björneborg, Kuopio och Vasa. Som mötets ordförande fungerade stadskamrer Asser Kalm och som sekreterare stadsaktuarie Frans Ljungqvist från Åbo.

Det första mötet i förbundets verksamhet hölls 15–16.3.1919 i Helsingfors. Vid mötet fanns regionföreningarna från Fredrikshamn, Hangö, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Tammerfors, Åbo och Vasa representerade.

Förbundets ordförande: Följande personer har fungerat som ordförande för förbundet under årens lopp: 1919 fil. mag. Harald Dalström, 1920–1938 professor Zachr. Castren, 1938–1943 justitierådman Knut Furuhjelm, 1944–1945 fil. mag. Alex Danielson, 1946–1949 stadsingenjör Akseli Linnavuori, 1950–1966 äldre justitierådman Eero Rönkä, 1967–1972 pol. mag. Urpo Ryönänkoski, 1973 stadsfogde Juhani Tuominen, 1973–1975 kommunalborgmästare Henrik Boehm, 1976–1992 ingenjör Taisto Mursula, 1993–2000 fil. dr. Katriina Perkka-Jortikka, 2001–2006, SVL Markku Jalonen, 2006–2009 jur. kand. Merja Ailus och förvaltningsmagister Maija Pihlajamäki 2010–2020, jur.mag. Jonna Voima 2020-