Förvaltningen

Förbundsfullmäktige: Förbundsfullmäktige med 43 ledamöter fattar beslut om förbundets verksamhet under året. Fullmäktige sammanträder till 2 ordinarie möten per år, men kan vid behov sammankallas till extra möten. Förbundsfullmäkti­ge beslutar om avtalsverksamheten och om godkännandet av avtalen på förbundsnivån, om verksamhets- och ekonomiplaner, organiserings­principer osv.

Förbundsstyrelsen:  Förbundsstyrelsen sköter bl.a. om avtals- och förhandlingsfrå­gorna i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut, antar och uteslu­ter medlemsföreningar, sköter om förbundets egendom, svarar för förbun­dets organisations-, informations- och utbildningsarbete samt lägger fram förslag inför förbundsfullmäktige.

Förbundsordförande: Förbundsfullmäktige utser för följande förbundsfullmäktigeperiod en heltidsanställd ordförande, som samtidigt också fungerar som chef för förbundskansliet. Förbundsordföranden fungerar också som för­bundsstyrelsens och arbetsuts­kottets ordförande och som chef för förbundskansliet.