Medlemsavgift

En arbetande medlem betalar en procentuell medlemsavgift, som beräknas på all förhandsskattepliktig lön, till vilken hör naturaförmåner, arbetstidsersättningar, semesterpenning och semesterersättning. Medlemsavgiften betalas också för deltidsarbete och arbete du gör medan du får jämkad arbetslöshetsdagpenning.

Medlemsavgiften, som betalas månatligen, innehåller medlemsföreningens, förbundets och arbetslöshetskassans andelar. Fackorganisationens medlemsavgift får dras av i beskattningen.

Medlemsavgiften är 1,32 %, med undantag för 4 föreningar, vars medlemsavgift är 1,40 %. Medlemsavgiftsprocenterna per förening finns i filen nedan.

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge arbetsgivaren en fullmakt, där medlemmen befullmäktigar arbetsgivaren att dra av medlemsavgiften direkt från lönen. Be om en fullmakt från din förening eller från förbundet tel. 020 789 3720, per e-post jasenrekisteri@jytyliitto.fi eller tel. 020 789 3730, per e-post jasenmaksut@jytyliitto.fi och skicka fullmakten du undertecknat till din arbetsgivares löneadministration. Kontrollera i din lönespecifikation att arbetsgivaren har dragit av medlemsavgiften i enlighet med din fullmakt.

Man kan också betala medlemsavgiften själv genom att använda referensnumret.

Medlemsavgiften som eurobelopp

Medlemsavgiften som eurobelopp 5 €/mån betalar medlemmar, som under minst 30 dagar har blivit utan lön: tjänstledighet, arbetssemester, studier, sjukledighet, karens, FPA:s dagpenning, rehabiliteringsstöd (=tidsbunden invalidpension) och moderskaps-, faderskaps-, vård- och föräldraledighet.

Studerandemedlemsavgift

 Studerandemedlemskap berör för första gången studerande som på heltid studerar till examen vid yrkes- eller vuxeninstitut, idrottsinstitut eller yrkeshögskola och vilka hör till Jyty och dess medlemsföreningar. Tilläggsinformation om studerandemedlemskap och -verksamhet i Jyty (på finska).

Förmåner som arbetslöshetskassan betalar

För arbetslöshetskassans förmåner (arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning, osv) debiteras en procentuell medlemsavgift, som innehåller förbundets och arbetslöshetskassans andelar. Arbetslöshetskassan tar medlemsavgiften direkt från förmånen. Tilläggsinformation om förmåner på arbetslöshetskassans sidor.

Företagares medlemsavgift

Om en medlem blir privat företagare kan hen behålla förbundets medlemskap i 18 månader. Hen betalar en medlemsavgift som eurobelopp, dvs 5 €/mån. Tilläggsinformation om företagsamhet på arbetslöshetskassans sidor.

Befrielse från medlemsavgift

Värnplikts- och civiltjänstgöringstiden är befriad från medlemsavgift. Befrielse från medlemsavgiften får man genom att skicka t ex tjäntsgöringsorder eller annat intyg.

Pensionär

Det egentliga medlemskapet i förbundet och arbetslöshetskassan upphör när man går i pension. Man kan dock bli kvar som stödmedlem i de flesta föreningar, medlemsavgiften är beroende på förening minst 36 €/år. En pensionär kan också ansluta sig till Jytys samarbetsförening Jyty-seniorerna. Meddela att du går i pension till din förenings medlemsärendehanterare eller till förbundet tel. 020 789 3720 eller per e-post jasenrekisteri@jytyliitto.fi.