Försäkringar

Fackförbundet Jyty har för sina medlemmars trygghet tagit ett väldigt omfattande försäkringsskydd i försäkringsbolaget If. Som medlem i Jyty har du en olycksfallsförsäkring, en resenärsförsäkring, en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring. Dessutom får du från If andra värdefulla förmåner för att förbättra försäkringsskyddet för din familj. Förbundets medlemskort fungerar som ditt försäkringskort där det står försäkringens nummer och uppgifter. Läs om förbundets försäkringsskydd för medlemmar och detaljerade försäkringsvillkor på If:s webbsidor: www.if.fi/jyty

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRITIDEN OCH RESENÄRSFÖRSÄKRING

Försäkrade är alla förbundets arbetskraftsmedlemmar och funktionärer som är under 68 år, fast bosatta i Finland över sex månader per kalenderår, vars fasta bostadsort är i Finland och som omfattas av Finlands sjukförsäkringslag. Försäkringsskyddet är i kraft till slutet av det år den försäkrade fyller 68 år eller går i pension.

Olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som skett på fritiden om de inte ersätts på basen av en lag. Självrisken är 50 euro. Olycksfallsskadans vårdkostnadsersättning är högst 6 788 euro per olycksfall. Självriskandelen är 50 euro. Ersättningen för bestående men är högst 31 104 euro per olycksfall.

Resenärsförsäkringen är i kraft i högst 45 dygn från inledningen av varje enskild inrikes- eller utrikesresa på fritiden. Barn och barnbarn under 20 år, som är med på samma resa som sina försäkrade föräldrar och mor- eller farföräldrar, ingår i försäkringen. Resenärsskyddet ersätter också resans inställnings- och avbrottskostnader samt kostnader som orsakas av försening till resan. Läs mer om Jytys försäkringsskydd och detaljerade försäkringsvillkor på If:s webbsidor: www.if.fi/jyty

YRKESMÄSSIG ANSVARS- OCH RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Till dina medlemsförmåner hör en yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring i försäkringsbolaget If. Försäkrade är förbundets medlemmar i sitt eget arbets- och tjänsteförhållande samt också studerandemedlemmar i ärenden om arbetspraktik. Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen är i kraft när medlemskapet varat i minst sex månader när skadefallet inträffat.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och föremålsskador, som du i ditt yrke genom fel eller försummelse orsakar din arbetsgivare, arbetskamrat eller utomstående person och för vilket du enligt lagen är ersättningsskyldig. Maximiersättningen för ansvarsförsäkringen i person- och föremålsskador är 60 000 euro. Självrisken är 100 euro.  

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottsmål för arbets- och tjänsteförhållandet samt ärenden som behandlas som förvaltningsförfarande eller förvaltningsprocess. Maximalt ersättningsbelopp för rättsskyddsförsäkringen är 10 000 euro. Om man först har försökt reda ut en medlems ärende med hjälp av organisationens jurist eller om organisationens jurist rekommenderar att man använder en utomstående jurist, har medlemmen rätt att till skötseln av sitt ärende använda den jurist hen väljer, och försäkringsbeloppet är då 20 000 euro. Självrisken per skadefall är 200 euro.

Kontakta Jytys jurist innan du söker beslut för ansvarsförsäkringen eller rättsskyddsförsäkringen. Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen är i kraft i Norden. Läs mer om Jytys försäkringsskydd och detaljerade försäkringsvillkor på If:s webbsidor: www.if.fi/jyty

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER FRÅN IF

Som If:s kund får du värdefulla förmåner, bl a rabatt på dina försäkringsavgifter. Som If:s kund får du automatiskt ditt eget If-avtal, under vilket alla dina försäkringar samlas. På så sätt ser du alla dina försäkringar i samma försäkringsbok och kan betala dem med en räkning 1, 2, 4 eller 12 gånger i året.

Dra också nytta av din rejäla Primus-medlemsförmån! Finlands förmånligaste Primus-livförsäkring är en förmån din organisation förhandlat fram. Läs mer på adressen www.if.fi/henkivakuutus.

Bekanta dig med dina övriga försäkringsförmåner på adressen www.if.fi/jyty