Jyty: Trepartssamarbetet är nu ännu viktigare än tidigare

2015-05-27

Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, anser att mycket kommer att förändras i Finland, om regeringsprogrammet som de tre partierna lagt fram förverkligas som planerat.

”Vi ser det utarbetade regeringsprogrammet som möjlighetsskapande med hänsyn till statens budgetsituation. Programmet innehåller flera element som stödjer den ekonomiska tillväxten och uppmuntrar till arbete”, påpekar Pihlajamäki. 

Nedskärningslistorna i regeringsprogrammet är långa och därför måste man enligt Jytys ordförande med alla medel försöka undvika att det blir de allra svagaste som är i behov av störst hjälp som får betala kalaset när man överväger sparobjekt i medborgarnas basservice och välfärdstjänster.

Positivt är enligt Jyty att regeringen förbinder sig att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter med en miljard som en av åtgärderna för att balansera den offentliga sektorn. Det viktiga är att kommunernas uppgifter minskar i proportion till de nedskärningar regeringen gör i kommunernas statsandelar.

Jytys ordförande beklagar att regeringen kommer att göra nedskärningar för 550 miljoner i utbildning och därigenom i det finländska samhällets styrka, dvs. kompetens och kunskap.  

Jyty uppskattar inte heller regeringens planer på nedskärningslistor som riktas mot lantbrukets avbytarsystem.

Om och förhoppningsvis när ett samhällsfördrag börjar utarbetas är det viktigaste enligt Pihlajamäki att förhandlingsparterna är jämlika.

”Det är viktigt att arbetslivet utvecklas på trepartsbasis även framöver. Nu under det rådande ekonomiska läget är detta kanske till och med ännu viktigare än tidigare”, framhåller Pihlajamäki.

En tråkig överraskning på regeringens lista är enligt Pihlajamäki det tvingande påbudet om att regeringen bl.a. kommer att dra in alterneringsledigheten, om ett tillräckligt betydande samhällsfördrag inte uppstår på arbetsmarknaden. Alterneringsledigheten har trots allt varit en mycket viktig del av urvalet av metoder som har fått människor att orka längre i arbetslivet och tack vare den har även arbetskarriärerna blivit längre.

Social- och hälsovårdsreformen kommer regeringen enligt sitt program att genomföra utifrån den så kallade landskapsmodellen. Enligt Jytys ordförande är det viktigt att reformen garanterar högklassiga, rättvisa och jämlika social- och hälsovårdstjänster runtom i Finland, bl.a. för basservicens del, oavsett bostadsort.

Pihlajamäki betonar att personalen och de anställdas representanter bör tas med i berednings- och utvecklingsarbetet i sote-reformen genast från början. Alla personalgrupper bör behandlas jämlikt i omstruktureringen, bl.a. stöd- och basservicepersonalen som hör ihop med verkställandet av social- och hälsovårdstjänster.

Regeringen berättade att den har för avsikt att genomföra social- och hälsovårdsreformen enligt en trestegsmodell. Den första målsättningen är att ro i land strukturerna för de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och integrationen av dessa. Följande steg är att övergå till en finansiering som distribueras via en kanal och på det tredje steget är målet ökad valfrihet och mångsidigare tjänster.

”Tågordningen är bra så länge man sörjer för en fungerande integration och att upphandlingen av tjänster görs med tillräcklig expertis och kompetens så att konkurrensutsättningen fungerar. Tjänsternas kvalitet och kostnader utgör nyckelfaktorer”, understrycker Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.