Jyty: Ständig ovisshet tär på församlingens anställda

2015-05-23

​ Ovissheten om församlingsstrukturens framtid fortsätter i och med att kyrkomötet fällde omstruktureringsförslaget 7.5.2015. Församlingssammanslagningar, samfälligheter som inte följer kommungränserna och samarbete mellan församlingar till exempel i form av gemensamma tjänster bygger fortsättningsvis på frivillighet.

– En oro över arbetet och arbetsplatsernas framtid har framkommit i diskussioner med församlingarnas anställda. I flera församlingar har man förutsett strukturomvandlingarna redan under flera års tid till exempel eftersom man gjort en kedja av tidsbundna anställningar och tjänster har lämnats obesatta vid pensioneringar, säger Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

Enligt Pihlajamäki har den ökade arbetsmängden belastat församlingens anställda och lett till situationer i vilka en anställd i praktiken har skött flera människors arbetsuppgifter.

– Oron över arbetsplatsernas framtid ökar förändringsmotståndet, vilket till viss del även är en orsak till att omstruktureringsförslaget fälldes. I strukturomvandlingen bör man framför allt beakta personalens anställningstrygghet, fortsätter Pihlajamäki.

Även andra förändringar är på gång samtidigt. En stegvis övergång till kund hos kyrkans servicecentral pågår i församlingarna, vilket är en belastning för personalen i synnerhet i övergångsskedet.

Försök med arbetstider belastar

Försöket med ett nytt arbetstidssystem som trädde i kraft i början av året belastar nu kyrkans anställda i allt högre grad. Med allmän arbetstid arbetar man i 1–4 veckors perioder, vilket ger arbetsgivaren stor flexibilitet i planeringen och utläggningen av arbetstiden.

Under försökstiden har man frångått dygnsövertidsarbete och den enda möjliga övertidsformen är nu periodövertid. Arbetsdagarnas längd kan variera kraftigt och bestämmelserna garanterar inte personalen ens i snitt två lediga dagar i veckan.

Enligt Pihlajamäki är planeringen av arbetsskift vanskött i flera församlingar. Arbetsskiftsförteckningar planeras inte alls eller planerna lämnas halvfärdiga. Det är tyvärr även vanligt att redan bekräftade arbetsskiftsförteckningar ändras mitt under en period.

– Vi har ända sedan starten oroat oss över försöksbestämmelsernas inverkan på inkomstnivån, trivseln på arbetsplatsen, återhämtningen från arbetet och kombinationen av arbete och familjeliv, framhåller Pihlajamäki.

Ett nytt element i arbetstidsförsöket är möjligheten till ersättning för telefonjour. Bekymmersamt är att möjliggörandet av telefonjoursersättning raserar nuvarande beredskapssystem som arbetsgivarna har ansett vara dyra. Nu är den minsta ersättningen för telefonjour endast 43 euro per månad, vilket är mycket förmånligt för arbetsgivaren.

Enligt Pihlajamäki binder telefonjour och beredskap upp arbetstagarna på deras fritid, vilket i sin tur bidrar till ökad stress och utbrändhet.

– Om kyrkans arbetsförhållanden och lönesättning försämras, kommer vi inte att godkänna en fortsättning av arbetstidsförsöket vid försökets slut den 31.1.2017, säger Pihlajamäki

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.