Jyty: Personalen med i sote-processen

2014-03-25

​Regeringen och oppositionspartierna nådde på söndagen samförstånd gällande reformen av social- och hälsovårdsservicen (sote). Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty betraktar partiernas avtal om sote-reformen som positivt, men att man nu endast tar de första stegen. Det egentliga grovarbetet väntar ännu.

Särskilt utmanande är, hur man i det fortsatta beredningsarbetet ska lyckas länka samman social- och hälsovårdstjänsterna liksom också specialsjukvården utan glapp i fogarna. Det är av största vikt att ha personalen med i reformprocessen och dess beredning, betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Enligt avtalet som godkändes samfällt av partierna kommer social- och hälsovårdstjänsterna att ordnas av fem områden med specialansvar (erva-områden). Kommunförbunden utgör organisationsmodeller för dessa och finansieringen kommer från kommunerna.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki ser det som en bra sak att kommunerna fortsättningsvis är med i serviceproduktionen i den nya modellen och att närservicen som exempelvis hälsovårds- och hemservicen finns så nära kommuninvånarna som möjligt även i framtiden.

Enligt Pihlajamäki bör reformen uttryckligen sträva till att kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna och servicens funktionsduglighet får högsta prioritet. Beklagligtvis har kvaliteten på primärhälsovården och åldringsservicen försämrats under de senaste åren genom att statsandelarna skurits ner.

”I den pågående reformen av statsandelssystemet är det väsentligt att se till att det nya statsandelssystemet så rättvist som möjligt beaktar kommunernas olika förhållanden och förmåga att ordna servicen och att man inte med statsandelssystemet ytterligare försämrar kommunernas ekonomiska situation i produktionen av tjänster. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att målen för den nya lagen för åldringsservicen förverkligas”, linjerar Jytys ordförande.

Enligt Pihlajamäki är det mycket viktigt att man håller fast vid anställningstryggheten för personalen som berörs av reformen och att olika personalgrupper hörs och behandlas rättvist för att reformen ska kunna genomföras så behärskat och öppet som möjligt.

Pihlajamäki betonar att då befolkningen åldras och hållbarhetsunderskottet pressar på bör befintliga strukturer utnyttjas bättre än tidigare och social- och hälsovårdstjänsterna produceras med klienten i centrum med stöd av sakkunskap och god praxis.

Jytys ordförande anser att den nu föreliggande sote-reformen är i behov av mycket slipning och precisering av detaljerna. ”Nu är det viktigt att inte rusa iväg, utan göra beredningen klar med hjälp av olika sakkunniga så att de nya områden som tar över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna kan inleda sin verksamhet planenligt 1.1.2017.”