Jyty: Samhälleligt värdefullt ungdomsarbete – arbetets svårighetsgrad bör beaktas i lönesättningen

2015-04-15

Enligt Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, granskas resultaten av ungdomsarbetet ofta endast med kvantitativa mått, t.ex. de ungas sysselsättningsnivå. Ungdomsarbete är emellertid så mycket mer än så. Något som ofta försummas är det långsiktiga och viktiga arbete som förebygger utslagning bland unga och stödjer unga i deras självständighetsprocess och tillväxt.

Samhälleligt värdefullt ungdomsarbete och de personer som utför detta arbete bör värdesättas. Detta bör framför allt synas i att de grundläggande anställningsfrågorna är i skick i form av fast anställning och en lönesättning som motsvarar arbetets svårighetsgrad.

Lönebestämmelserna för kommunens ungdomssektor kommer enligt Pihlajamäki att genomgå förändringar i och med att lönesättningsbilagan för kultur- och fritidsanställda ändras fr.o.m. 1.7.2015.

Detta innebär att separata lönesättningskategorier för yrkesuppgifter, krävande yrkesuppgifter och chefsuppgifter kommer att tas i bruk i stället för som tidigare bara en lönesättningskategori. Basserviceuppgifter kommer att få en egen lönesättningskategori och minimilönerna för lönesättningskategorierna stiger.

Jytys ordförande kräver att uppgiftens svårighetsgrad tas i beaktande bättre än tidigare i arbetstagarens lön. Dessutom måste värderingsprocessen för uppgifternas svårighetsgrad grundligt gås igenom med personalen och uppgifterna omplaceras enligt lönesättningsgrupperna.  

Osäker finansiering ingen godtagbar grund för visstidsanställning

Enligt Maija Pihlajamäki lyckas ungdomsarbetet bäst genom branschövergripande samarbete mellan olika parter. Ett bra exempel på detta är uppsökande ungdomsarbete som gradvis har befäst sin ställning som ett viktigt delområde inom det kommunala ungdomsarbetet.

– Personer som arbetar med uppsökande ungdomsarbete har beklagligt ofta tidsbundna anställningar som motiveras med osäker finansiering, säger Pihlajamäki. Jytys ordförande påminner arbetsgivarna om att osäker finansiering inte är en tillräcklig grund för visstidsanställning enligt arbetsavtalslagen, om arbetet i praktiken har blivit en bestående del av kommunens verksamhet.

Enligt ungdomslagen från år 2006 är syftet med uppsökande ungdomsarbete att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Ungdomslagen är nu under revidering.  

För att uppsökande ungdomsarbete ska lyckas krävs fungerande samarbetsnätverk och kanaler för utbyte av information mellan olika förvaltningsområden. I arbetet behövs även kompetenta och motiverade ungdomsarbetare som får uppskattning för sitt arbete.

Jyty deltar i Finlands ungdomssamarbete Allians ungdomsarbetsdagar i Seinäjoki 15–16.4.2015.

Tilläggsuppgifter: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar cirka 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare inom kommunerna, kommunförbunden, församlingarna och i privat tjänst. Av medlemmarna är 87 % kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund inom Tjänstemannacentralorganisationen STTK.