Regeringen fattade principbeslut om rekommendationer om munskydd och distansarbete

2020-08-13

Vid statsrådets allmänna sammanträde i dag, torsdagen den 13 augusti, fattade regeringen principbeslut om att utfärda rekommendationer om användning av munskydd och om distansarbete. Regeringen diskuterade frågan vid sin överläggning som började i går och fortsatte i dag.

Vid sin överläggning behandlade regeringen Institutet för hälsa och välfärds förslag till rekommendation om att medborgare ska bära munskydd (bilaga). Statsrådet förordar genom sitt principbeslut Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om användning av munskydd.

En korrekt användning av munskydd kan minska smittorisken genom att hindra att droppar sprids till omgivningen. Syftet med rekommendationen är att skydda medborgarna mot eventuell exponering för coronavirussmitta. Var och en ansvarar själv för att skaffa munskydd, men kommunerna ska se till att skydd finns tillgängliga gratis inom rekommendationens giltighetsområde för de mest utsatta medborgarna.

Principbeslut om rekommendationen om distansarbete

Regeringen diskuterade också finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om distansarbete (bilaga) och beslutade att utfärda ett principbeslut om distansarbete. 

I en situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att covid-19-epidemin tilltar regionalt, rekommenderar regeringen att man på arbetsplatserna i området övergår till distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter det, och att man främjar arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer på arbetsplatserna. 

På motsvarande sätt i en situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att epidemin trots bekämpningsåtgärder tilltar på befolkningsnivå, bör arbetstagare inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter möjliggör det i så stor utsträckning som möjligt distansarbeta. Regeringen rekommenderar motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn.

Testning och eventuell karantän gäller för personer som kommer från riskländer

Vid regeringens överläggning antecknades för kännedom en översikt och en promemoria i fråga om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid gränsövergångsställena. Syftet med myndigheternas coronabeslut är att hindra coronaviruset från att spridas med personer som kommer till Finland från riskområden. Resenärer deltar i hälsokontroller, det vill säga testas för covid-19, med stöd av 14, 15 eller 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Testningen är i första hand frivillig. Om personen inte samtycker till att testas, kan regionförvaltningsverket förordna om obligatorisk testning. Detta är möjligt exempelvis i det fall att det ombord på planet finns passagerare som har symtom.

En resenär som kommer från ett riskområde kan få ett personligt beslut att hålla sig i karantän i 14 dygn, om resenären med fog misstänks ha utsatts för coronaviruset. Så är fallet till exempel om det ombord på planet finns personer som har symtom. Beslut om karantän fattas av den läkare som i kommunen eller i sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Regeringen har bett Institutet för hälsa och välfärd att bereda en så kallad trafikljusmodell. Modellen innebär att man tydligt kommunicerar för medborgare, företag och andra samhällsaktörer vilka slags åtgärder som förmodligen blir aktuella vid ankomsten från olika länder. Olika områden klassificeras som antingen röda, gula eller gröna i enlighet med trafikljusmodellen.

Dessutom bad regeringen Institutet för hälsa och välfärd att utreda alternativa sätt utöver karantän att säkerställa hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena, till exempel genom testning i två steg.
Som riskområden klassas för närvarande länder som omfattas av gränskontroll på grund av coronaviruset. De som kommer till Finland från dessa länder hänvisas till frivillig karantän. Det gränsvärde som Finland följer är fortfarande 8 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen. Listan över länder ses över regelbundet

Läs mer: