Jyty: Lantbruksavbrytarverksamhetens framtid bör tryggas

2014-08-20

Maija Pihlajamäki, ordförande för den offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, avvisar planerna på att kraftigt försämra lantbruksavbrytarverksamheten. I värsta fall kommer EU-kommissionens beslut att skrota det välfungerande lantbruksavbrytarsystemet och en tredjedel av lantbruksavbrytarna blir utan arbete.  Pihlajamäki kräver därför att finska staten och de ansvariga ministerierna skrider till nödiga åtgärder och förhandlar fram ett undantagstillstånd med EU-kommissionen.

EU-kommissionen beslöt den 25 juni att begränsa längden på lantbruksavbrytarverksamheten för en stödtagare till 3 månader och för moderskaps- och föräldraledighetens del till 6 månader i året. Förändringen skulle speciellt drabba vikariehjälpen, som fås på grund av tillfällig arbetsoförmögenhet orsakad av sjukdom eller olycka. Även längden på avbrytarverksamheten under moderskaps- och föräldraledigheten skulle minskas med till och med hälften.

Idag kan jordbruksföretagare få avbrytare för semester sammanlagt under 26 dagar och för moderskaps- och föräldraledigheten under 11 månader. Vikariehjälp på grund av tillfällig arbetsoförmögenhet orsakad av sjukdom eller olycka har getts under högst 300 avbrytardagar.

Över 4000 personer arbetar i Finland på heltid som jordbruksavbrytare. Enligt Raimo Kivineva, verksamhetsledare för Jordbruksavbrytarna rf., innebär EU-kommissionens beslut i värsta fall en minskning av avbrytardagar på till och med 35 %, vilket i sin tur skulle betyda att över 1000 avbrytare plötsligt blir arbetslösa.

– Det är fråga om ett kraftigt slag mot det finländska avbrytarsystemet och mot jordbruksföretagarens sociala trygghet, säger Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

I EU-kommissions beslut konstateras det dock att undantag kan beviljas med hänvisning till välgrundade orsaker.

– Finska staten bör förhandla fram ett undantagstillstånd för jordbruksavbrytarverksamheten, så att den välfungerande jordbruksavbrytarverksamheten kan tryggas. Det är fråga om tusentals arbetsplatser, poängterar Pihlajamäki.

– Situationen är redan idag mycket besvärlig då det har varit svårt att få unga att ställa upp som jordbruksavbrytare. Faran finns att avbrytararbetet begränsas till våren, sommaren och hösten, och då skulle det knappast finnas arbete för avbrytare på vintern. På detta sätt skulle avbrytarens arbete bli säsongbetonat, påpekar Pihlajamäki.  

Det är också fråga om att EU-kommissionen kraftigt försämrar den sociala tryggheten för de finländska jordbruksföretagarna. I fall av sjukdom eller olycka skulle jordbruksföretagaren inte mera få avbrytarhjälp under längre tid än 3 månader. Djuren kan emellertid inte lämnas utan skötsel.

EU anser avbrytartjänsterna som staten ersätter vara nationellt stöd, som snedvrider konkurrensen.

– Möjlighet till moderskaps- och föräldraledighet är en rättighet som jämlikt tillkommer alla finländare, även jordbruksföretagare. Yrkesgrupper kan inte försättas i en olikvärdig situation, säger Pihlajamäki.

Jordbruksavbrytarens arbete kräver också en stadig utbildning och specialkunnande, speciellt då datateknik och automation blir allt vanligare till exempel på mjölkgårdar.

– Systemet med avbrytartjänster måste kvarstå i den form det är idag, så att vi kan garantera det finländska jordbrukets existens och trygga arbetsplatserna, kräver Pihlajamäki.

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn  0400 537756

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty företräder ca 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor.  Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.