Jyty: Rambesluten medför kraftig minskning av köpkraften

2014-03-27

​I regeringens rammangling togs beslutet om omfattande eller ca 2,3 miljarders anpassningsåtgärder fram till år 2018. Andelen är 1,3 miljarder nästa år. Enligt Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kommer verkningarna av besluten tyvärr att drabba i synnerhet låginkomsttagarna och deras köpkraft.

När man beaktar att löneförhöjningarna är mycket måttliga nästa år, så kommer köpkraften i värsta fall att bli starkt negativ. En sak som Jytys ordförande också anser vara negativ är att inga inflationsjusteringar av skattetabellerna för inkomstbeskattningen görs, vilket också leder till en skärpt beskattning. Detta trots att låginkomsttagarnas grundavdrag höjs. Åtstramade avdrag för arbetsresor och sänkta barnbidrag drabbar också framför allt låg- och medelinkomsttagarna.

Nedskärningarna som gäller utbildningen, bl.a. halveringen av yrkeshögskolornas indexförhöjning får kritik av Jyty. Detta leder till att utbildningsanstalter som redan är i svårigheter får en ännu besvärligare ekonomisk sits.

”Vi har inte heller någon förståelse för att det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet skärs ner med 50 miljoner euro. De som inte har ett jobb får i en också annars svår situation dra ett tyngre lass än tidigare när anpassningsåtgärder vidtas för den offentliga ekonomin”, betonar Pihlajamäki.

Jytys ordförande anser det vara positivt att man inte gick in för att höja mervärdesskatten. En momshöjning skulle om något ha påverkat medborgarnas konsumtion efter skärpt inkomstbeskattning och därigenom ytterligare ökat arbetslösheten. En annan sak i rätt riktning var beslutet att skärpa kapitalinkomstbeskattningen och att utvidga solidaritetsskatten så att den bättre än tidigare gäller höginkomsttagare.
Regeringens satsningar på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet genom ett tillväxtpaket på 600 miljoner anser Pihlajamäki vara i rätt riktning med tanke på framtiden.

Det återstår att se hur kommunernas ekonomi utvecklas som följd av besluten. Jyty ser det som positivt att nedskärningarna inte drabbade kommunernas statsandelar som det ofta har tenderat att gå. Ur detta perspektiv anser Jyty emellertid att det – för att trygga kommunernas servicenivå – är nödvändigt att kommunerna ska kompenseras för höjningen av kommunskatteavdragen vilket har slagits fast i regeringsprogrammet.

”Vi får hoppas att regeringen har tagit lärdom av utgiftsutvecklingen i kommunerna under de senaste åren och inte längre lastar nya uppgifter på kommunerna. Dessa har nämligen ökat under det här årtusendet med närmare två miljarder euro. Ur den synvinkeln sett är det inte förvånande att kommunekonomin är eländig och att personal sägs upp eller permitteras och servicen för medborgarna försämras. Det återstår många utmanande frågor för sommarens budgetförhandlingar”, påpekar Pihlajamäki.