Jytys medlemsundersökning: Osäkerheten bekymrar arbetarna inom den offentliga och privata sektorn

2016-11-24


Infografik: Klicka på bilden,
så öppnas 
pdf-fil (på finska).

Enligt Jytys riksomfattande medlemsundersökning är medlemmarna mycket bekymrade över sitt eget arbete i framtiden. De främsta osäkerhetsfaktorerna har att göra med förändringar i uppgifterna och byte av arbetsgivare. I det egna arbetet utgör den ojämna anhopningen av arbete och ökande krav utmaningar. Få känner för att fortsätta i arbetslivet i pensionsåldern.

Av de som svarade på Jytys medlemsundersökning arbetar största delen, cirka 85 % inom kommunsektorn och 90 % är kvinnor. De största osäkerhetsfaktorerna inom arbetsförhållandena är enligt medlemmarna ensidig förändring av uppgifter (32 %), överföring till andra uppgifter (29 %) och byte av arbetsgivare (24 %). Permitteringshot upplevde 21 % och uppsägningshot 19 %.

– Medlemmarna upplever starkt den osäkerhet som social- och hälsovårdsreformen och den ekonomiska situationen för med sig. Reformen berör Jytys medlemskår i både den offentliga och den privata sektorn, poängterar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Speciellt utmanande i det egna arbetet upplever Jytys medlemmar den ojämna anhopningen av arbete (44 %) och de ständigt ökande målsättningarna och kraven (36 %), det dåliga förmansarbetet (25 %), den för stora arbetsmängden (24 %) och organisationsförändringarna (23 %).

Arbetstakten och ekonomin har skärpts

47 % av medlemmarna har upplevt att det brådskande arbetet har ökat något, och 23 % i betydande grad. Av samma åsikt är också största delen av Jytys förtroendemän. Enligt dem har arbetstakten skärpts och arbetsmängden ökat under det senaste året.

Enligt förtroendemännens uppskattning har nya arbetstagare inte heller anställts, eller färre, i stället för dem som gått i pension. Dessutom har enligt förtroendemännen de på viss tid anställdas avtal inte förlängts, atmosfären på arbetet har försämrats och semesterersättningarna har bytts till ledig tid.

Tillfredsställelsen med utvecklingen av innehållet i arbetet har minskat i undersökningarna som Jyty gör vart fjärde år. En positiv utveckling av innehållet i arbetet upplevdes av 41 % (2016), 49 % (2012), 51 % (2008) och 59 % (2004). 

Då arbetsgemenskapen uppskattades gav Jytys medlemmar de sämsta vitsorden åt de följande påståendena: "Jag belönas för goda arbetsprestationer" (2,5), "Jag kan själv påverka min arbetsmängd" (2,7) och "Olika personalgrupper behandlas likvärdigt" (3,1). De bästa vitsordet av medlemmarna fick påståendet: "Det gå bra att kombinera ihop fritid och arbete" (4.0). Skalan var 1-5 (av olika åsikt - av samma åsikt).

Jämlikheten syns inte i lönerna

Jytys medlemmar var speciell missnöjda med löneutveckling inom de kvinnodominerade branscherna inom kommunsektorn. Nöjda med löneförhöjningarna var bara 13 % och missnöjda så många som 73 %.

– Orsaken till skillnaderna i lön är framför allt strukturella och politiska. Det förefaller starkt som om många beslutsfattare i vårt samhälle inte uppskattar det oumbärliga arbete som kvinnorna utför inom kommunsektorn, såsom till exempel administrativt arbete eller arbete inom social- och hälso- och sjukvården. Det syns i alla fall inte i löneutvecklingen, säger Pihlajamäki.

Förutsättningarna för förlängning av karriären

Frågan om villighet att fortsätta arbeta efter pensionsåldern ställdes till medlemmar som var 50 år gamla eller äldre. Enligt dem som svarade kan 17 % överväga att fortsätta arbeta heltid i pensionsåldern och 14 % deltid. 73 % tror att de av hälsoskäl sannolikt klarar sig fram till pensioneringen. 

Medlemmarna anser att de bästa åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att de anställda ska kunna fortsätta arbeta är att erbjuda möjligheten att göra lättare arbete och deltidsarbete (51 %) samt möjligheten att inverka på det egna arbetets innehåll, kvalitet och mängd (45 %). Dessutom ansågs följande viktiga: tjänster som stöder upprätthållande av arbetsförmågan (34 %), att det egna arbetet uppskattas (34 %), en god arbetsatmosfär (32 %) samt gott och rättvist förmansarbete (30 %).

– Det krävs flexibilitet i arbetslivet och av arbetsgivaren då arbetstagaren vill fortsätta arbeta och förlänga karriären.  Arbetet kan till exempel göras lättare genom deltidsarrangemang och därmed erbjuda arbetstagaren möjlighet att fortsätta sin karriär, konstaterar Pihlajamäki.  

Jytys medlemsenkät 2016

- 11 539 Jyty-medlemmar besvarade enkäten, eller 37 % av medlemskåren.
- Medlemsenkäten genomfördes i maj 2016.
- Av svarandena var 90 % kvinnor, 10 % män.
- Huvuddelen, 85 %, arbetade inom kommunsektorn (kommun, samkommun eller bolag som ägs av kommun).
- Det kommunala allmänna tjänste- och kollektivavtalet (KVTES) gällde för 77 % av de svarande
- Av de svarande var 84 % heltidsanställda.  

Medlemsundersökningen publiceras vid Jytys nya förbundsfullmäktiges konstituerande möte den 24 november 2016 då även förbundets styrelse, fullmäktiges ordförande och förbundets ordförande väljs.

Ytterligare information: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorn funktionärsförbund Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Medlemskåren består till 87 procent av kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.

Bilagor på finska:

- Infografik (pdf på finska)
- Sammandrag av resultatet (pdf på finska)
- Alla resultatet (pdf på finska)