Jytys medlemsenkät: Över en tredjedel har upplevt sexuella trakasserier på sin arbetsplats

2017-12-16

Enligt Jytys medlemsenkät har 38 % av de som svarat upplevt sexuella eller på könet baserade trakasserier på sin arbetsplats, 8 % under det senaste året. I enkäten, som genomfördes i november, deltog 2 449 av Jytys kvinnodominerade medlemmar som i huvudsak arbetar i kommunbranschen.

Enligt enkäten görs trakasserierna på arbetsplatsen antingen av arbetskamraterna i den egna arbetsgemenskapen (68 %) eller kunder och patienter (32 %). Av arbetskamraternas trakasserier görs 37 % av en kollega, 15 % av den egna förmannen, 14 % av annan i ledarposition och 2 % av en underordnad. Under det senaste året har 8 % upplevt trakasserier, 12 % tidigare på den nuvarande arbetsplatsen och 18 % på en tidigare arbetsplats.

– Antalet som upplever sexuella trakasserier i arbetsgemenskaperna är  oroväckande stort och det förekommer mycket trakasserier också i kund- och patientarbetet, säger Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Av svaranden som upplevt trakasserier har 62 % upplevt fysisk beröring mot egen vilja, kramar och kyssar. Oförskämt prat eller osakliga anmärkningar om kroppen eller sexualiteten har 88 % hört och ångestframkallande kommentarer eller hot mot en själv har 80 % hört.

Jytys medlemmar arbetar i huvudsak i kommuner, samkommuner och aktiebolag ägda av kommunen samt för privata arbetsgivare, i organisationer och församlingar. Jytys centrala branscher är sekreterar- och förvaltningsarbete, ungdoms- och organisationsarbete, socialbranschen, biblioteksbranschen och skolgångshandledarna.

Tigandets kultur på arbetsplatserna

Av svaranden som upplevt trakasserier har 40 % inte berättat åt någon på arbetsplatsen om den upplevda osakliga behandlingen. 36 % berättade för trakasseraren att denne borde sluta med det osakliga beteendet och 29 % berättade om saken för den egna förmannen. Andra metoder att ta itu med trakasserierna var att berätta om saken för en högre förman och chef, i företagshälsovården, för förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige.

Om man berättat för arbetsgivaren om trakasserierna gjordes i 48 % av fallen ingenting åt saken. I 26 % av fallen tog man itu med saken, men problemet löstes inte helt. I 21 % av fallen tog man itu med saken och situationen förbättrades.

– Det är väldigt oroväckande att man tiger om sexuella trakasserier på arbetsplatserna och att man inte tar itu med trakasserifall. Ingen ska behöva stå ut med ofredande i någon som helst situation och arbetsgivaren har skyldighet att ta itu med trakasserifall, betonar Jytys ordförande.

– Det är ett arbetarskyddsbrott att låta bli att ta itu med en trakasserisituation. Detta betyder dock att man måste berätta om situationen och föra fram sin egen syn, fortsätter Pihlajamäki.

– Maktförhållandena på en arbetsplats kan göra en trakasserisituation väldigt svår. Arbetstagaren kan till exempel vara rädd för sin egen arbetsplats och position om trakasseraren är i förmansposition, hävdar Pihlajamäki.

Man känner inte till verksamhetsmodeller för att ta itu med trakasserier

En stor del av arbetstagarna är inte medvetna om huruvuda det på arbetsplatsen finns några modeller för att ta itu med trakasserier. 37 % av svarande kan inte säga om det på den egna arbetsplatsen finns instruktioner för gott arbetsbeteende och 39 % vet inte om det finns någon verksamhetsmodell för förebyggande och hantering av osakligt bemötande.

Enligt svarande är bästa sättet att ta itu med saken att ta upp problemen och öppet söka lösningar till dem.

– För sexuella trakasserier på arbetsplatserna bör det vara nolltolerans, anmärker Pihlajamäki.

Också män upplever sexuella trakasserier

Enligt Jytys medlemsenkät berör sexuella eller könsbaserade trakasserier på samma sätt kvinnor och män. 39 % av kvinnorna och 32 % av männen hade under sin arbetskarriär upplevt trakasserier, men under det senaste året nästan i samma utsträckning.

På arbetsplatserna tiger både kvinnor och män om trakasserierna, för 39 % av kvinnorna och 55 % av männen berättade inte på sin arbetsplats om upplevda trakasserier. Enligt enkäten ser det ut som om män tiger mer än kvinnor om trakasserier.

Jytys medlemsenkät om trakasserier på arbetsplatserna

  • Trakasserienkäten genomfördes i november 2017.

  • På enkäten svarade 2 449 Jyty-medlemmar, av vilka 90 % var kvinnor och 10 % män.

  • Huvudparten, 87 % av de som svarade, arbetade i kommunsektorn (kommun, samkommun eller aktiebolag ägt av kommunen) runt om i Finland.

  • 91,5 % arbetade som arbetstagare eller tjänsteinnehavare, 8,5 % som förman eller chef.

  • En stor del av de som svarade, 44 %, utför sekreterar- och förvaltningsarbete

Bilaga: Trakasserienkätens öppna svar på finska (pdf)

Tilläggsinformation om enkäten och resultaten: Hanna Koskenheimo, Jytys arbetsmarknadsombud, tel. 040 753 2025, hanna.koskenheimo@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och STTK:s fjärde största medlemsförbund. Jyty firar sitt 100-årsjubileum år 2018.


* Med trakasserier menar man
(Enligt jämställdhetsfullmäktige):

Med sexuella trakasserier avses verbalt, ordlöst eller fysiskt till naturen sexuellt icke-önskvärt beteende, med vilket man avsiktligt eller i själva verket inkräktar på en persons psykiska eller fysiska integritet speciellt genom att skapa en hotfull, fientlig, nedvärderande, förnedrande eller ångestframkallande atmosfär.

Med könsbaserade trakasserier avses till en persons kön, könsidentiteten eller könsuttryck hörande icke-önskvärt beteende, som inte till naturen är sexuellt, med vilket man avsiktligt och i själva verket inkräktar på en persons psykiska och fysiska integritet och med vilket man skapar en hotfull, fientlig, nedvärderande, förnedrande eller ångestframkallande atmosfär.