Jyty undersökte: Arbetsplatserna för stödtjänster vill man bevara i kommunerna i stället för att de centraliseras till landskapen

2017-03-28

71 % av kommunalvalskandidaterna anser att arbetsplatserna för stödtjänstepersonalen, som ska övergå från kommunerna till landskapen i samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen, bör i så stor utsträckning som möjligt placeras i de kommuner där personalens arbetsplatser för närvarande finns, i stället för att centraliseras till landskapen. 

Resultatet framgår ur den undersökning som Aula Research Ab på uppdrag av Jyty utförde bland Jytys kandidater i kommunalvalet. Svaren samlades in under tiden 3–14.3.2017 som en elektronisk enkät. På denna svarade 1 871 kandidater i kommunalvalet på olika håll i Finland. Undersökningens felmarginal är som högst ca 3 procentenheter. Resultaten har vägts mot partiernas röstandelar i kommunalvalet 2012.

På frågan "Anser du att personalens arbetsplatser, som ska överföras till landskapen, bör förbli i din kommun (bl.a. ekonomi- och administrationstjänsterna, informationstjänsterna, anskaffningstjänsterna) i stället för att centraliseras till landskapen? " svarade bara 18 % NEJ och 11 % kunde inte säga.

I beredningen av hälso- och socialvårds- och landskapsreformen har man föreslagit centraliserade stödtjänsteenheter för den personal som övergår till landskapen för fastighetstjänsterna, tjänsterna för ekonomi och personaladministration samt ICT-tjänsterna. Detta skulle innebära att arbetsplatsen för arbetstagarna som övergår från kommunerna till landskapen kan flytta till en annan ort.

Enligt Maija Pihlajamäki, som talade på Jytys fullmäktiges extraordinära möte på tisdagen 28.3, för centraliseringsplanerna för social- och hälsovårdreformens personal kommunernas personalpolitik i fel riktning. Om de omfattande personalförflyttningarna realiseras och arbetsplatserna även konkret flyttas till en annan ort får man speciellt i de små kommunerna vara verkligt bekymrad över hur kommunerna ska överleva.

"Beaktande målsättningarna för att stöda valfrihet bör tjänsterna finnas nära människan och också stödtjänsternas arbetsplatser i så stor utsträckning som möjligt i kommunerna. Landskapen beslutar om arbetsplatsernas verksamhetsställen och därför är det viktigt ur kommunernas och personalens synvinkel att det finns flera av dem. Då digitaliseringen på arbetsplatserna ökar allt mera borde detta inte ens vara något problem", poängterar Pihlajamäki.

Enligt undersökningen understöds bevarandet av arbetsplatserna i kommunerna mest av Vänsterförbundets kandidater (84 %) och SDP:s kandidater (83 %) och minst av Samlingspartiets (55 %) och De grönas kandidater (62 %). Av Sannfinländarnas kandidater motsätter sig 76 %, av Centerns och Sfp:s kandidater vardera 74 % och av de kristligas 73 %.

Ser man på åldersgrupperna understöder 78 % av kandidaterna över 66 år att arbetsplatserna i så stor utsträckning som möjligt förblir i kommunerna medan det lägsta understödet finns hos de yngsta eller 18–35-åringarna (67 %). Största motståndet mot att flytta arbetsplatserna till landskapen finns hos kandidater från kommuner med 5 000–10 000 invånare och det minsta bland kandidaterna från kommuner med 20 001–50 000 invånare.

Ser man på landskapen finns det starkaste stödet för att bevara arbetsplatserna i kommunerna hos kandidaterna från Lappland (86 %), Södra Savolax (83 %) och Sydösterbotten (82 %) och det minsta hos kandidaterna i kommunalvalet från Päijänne-Tavastland (69 %), Egentliga Finland (68 %) och Nyland (66 %).

Pihlajamäki kräver att oberoende hur det går efter remissrundan med regeringens nuvarande förslag gällande valfriheten, bör ändringarna som gäller personalens ställning i alla fall beredas omsorgsfullt och med iakttagande av lagen om samarbete och samarbetsförfarande.

Ytterligare uppgifter om undersökningen finns på följande bilaga.

Ytterligare information:
ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)jytyliitto.fi
kommunikationsdirektör Kari Hietamäki, tfn 0405020115, kari.hietamaki(at) jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.