Jyty: Tidtabellen för överföringen av stödtjänsterna i social- och hälsovårdsreformen är nästan omöjlig

2017-03-11

”På arbetsplatserna som är i centrum av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen härskar för närvarande en förvirrad stämning i väntan på vad som ska komma. Ett synnerligen stort frågetecken är hur det går för arbetsplatserna i bl.a. kommunernas egna stödtjänster, såsom ekonomi-, personal-, löne- eller dataadministrationen i samband med reformerna, då centralisering förefaller vara dagens ord”, poängterade ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty Maija Pihlajamäki på lördagen i Jyväskylä.

Pihlajamäki, som talade på förbundets förtroendemannadagar, påminner om att social- och hälsovårdspersonalen, inklusive de som sköter organisationens stödtjänster, med andra ord på sjukhusen och hälsocentralerna, övergår, som det ser ut nu, som hela organisationer till landskapet eller landskapets social- och hälsovårdsföretag. Andra som hör till kommunernas stödtjänstpersonal, som inte jobbar på sjukhus eller hälsocentraler och vilkas arbetsuppgifter minst till hälften varit inom social- och hälsovårdssektorn, övergår till landskapet eller tjänstecentralen.

Pihlajamäki kräver att organiseringen av och producentansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna planeras noga, för den nya uppbyggnaden, med tjänstecentraler, affärsverk och social- och hälsovårdsföretag är mycket förvirrande – inte minst för personalen. ”Därför är det också viktigt att förändringarna som gäller personalens ställning förbereds beaktande samarbetslagen och gott förfarande.”

”I situationer då arbetsgivare byts bör principen vid övertagande av affärsverksamhet tillämpas på personalen och samarbetsförhandlingarna föras i god tid före överföringarna. Det är viktigt att ett förberedande organ grundas i landskapen från och med 1.7.2017, vars uppgift ska vara att tillsammans med kommunerna förbereda förändringarna som sker från början av 2019. Avtal om löneharmonisering bör slutas mellan dem som förhandlar om kollektiv- och tjänsteavtal.”

Pihlajamäki poängterar att omfattningen av stödtjänsterna som ska överföras från kommunerna till landskapen i social- och hälsovårds- och landskapsreformen är av den klassen att planeringens tidtabell är mer än utmanande. Man kan säga att den är till och med omöjlig. ”För att ens minimiförutsättningar för ett marknadsmässigt verksamhetssätt ska kunna skapas krävs längre övergångsperioder än de som är föreslagna.”

”Enligt min åsikt förs det finländska samhället med centraliseringsidén i en riktning som redan gått. I små kommuner får man verkligen bekymra sig över hur arbetsplatserna ska kunna bevaras och om kommunernas livskraft. Enligt dem som stöder valfriheten är målsättningen att tjänsterna ska finnas nära människan och även arbetsplatserna inom stödtjänster i så stor utsträckning som möjligt i kommunerna. Landskapen beslutar om arbetsplatsernas verksamhetsställen och därför är det viktigt ur kommunernas och personalens synvinkel att det finns flera av dem.”

I landskapslagen § 125 stadgas att ekonomi- och löneadministrationens tjänster ska köpas av ett riksomfattande stödtjänstebolag. Jytys ordförande anser att ett bättre alternativ ändå vore att ett ekonomi- och löneadministrationsbolag bildas, som ägs gemensamt av landskapet och kommunerna i det ifråga varande området och som säljer tjänsterna enligt den s.k. in-house-principen till områdets kommuner och landskapet, samt dess bolag.

”Kommunernas eller samkommunernas och av dem ägda bolags verksamhet får absolut inte begränsas med nationella åtgärder mer än vad EU-lagstiftningen förutsätter. Lagutkastet bör ändras så att även landskapsbolag som är samägda av kommunerna och landskapen kan tillåtas.”

Jytys ordförande förutsätter också att staten tilldelar tillräckliga resurser för uppbyggandet av stödtjänsterna. Utan ekonomiskt stöd kan enligt experterna kostnaderna för ICT-ändringsskedet ensamt stiga enbart i Nyland till tiotals miljoner euro.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuner, samkommuner och församlingar samt i privat tjänst. Av medlemmarna är 87 % kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.