Jyty och Pardia: Finlands välfärd baserar sig på den offentliga sektorn

2016-07-12

En fungerande och effektiv offentlig sektor skapar förutsättningar för samhällets övriga verksamhet, framhöll Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Löntagarorganisationen Pardia vid det gemensamma diskussionstillfället på SuomiAreena i Björneborg den 12 juli.

Statsrådet nämnde i sitt regeringsprogram som Finlands svagheter bland annat den stela strukturen och byråkratin. Samtidigt konstaterades Finlands offentliga förvaltning i EU:s färskaste konkurrenskraftsrapport vara den effektivaste av EU-länderna.

– Finlands offentliga förvaltning, som vårt lands regering kallar byråkrati, har i mätningar upprepade gånger visat sig vara EU-ländernas effektivaste, så orsaken till Finlands svaga ekonomiska situation får nog sökas på annat håll, säger Jytys ordförande Maija Pihlajamäki och Pardias ordförande Niko Simola.

De nordiska länderna har traditionellt en stor offentlig sektor, som har varit en garanti för vår välfärdsstat. I Finland har dock andelen sysselsatta inom den offentliga sektorn av alla sysselsatta varit klart mindre än i Sverige, Danmark och Norge.

– Vårt lands konkurrenskraft uppstår ur investeringen i bra service, såsom en god offentlig förvaltning och dess funktionalitet, utbildning och forskning, betonar Simola.

Goda offentliga tjänster samt ett rättvist samhälle behöver kompetenta och motiverade arbetstagare. I offentligheten lever illusionen att den offentliga sektorn är stor och att dess arbetstagare är ett hinder för den ekonomiska utvecklingen.

– Regeringens åtgärder lider av en kontinuerlig externaliseringsmani. Sote- och regionalförvaltningsreformen hotar att i värsta fall bli ett externaliseringsprojekt för de offentliga tjänsterna, där tjänsterna övergår till att produceras av privata aktörer. Den centrala avsikten med en god förvaltning är ett fungerande samhälle samt en likvärdig och rättvis behandling av medborgarna, fortsätter Pihlajamäki.

Statens personal har nedskurits ordentligt under det senaste årtiondet och förvaltningen har genomgått upprepade strukturreformer. Man reformerade till exempel regionalförvaltningen senast 2010 och igen har vi en ny regionalförvaltningsreform på gång.

– Det fortsatta tumultet i förvaltningen åstadkommer inte önskad effektivitet av och kvalitet på tjänsterna, utan orsakar en försämring av tillgången och kvaliteten på tjänsterna samt skapar kontinuerlig osäkerhet bland personalen, konstaterar Simola.

Jyty och Pardia arrangerade ett gemensamt diskussionstillfälle på SuomiAreena i Björneborg med temat Den gräsliga sanningen om byråkratin? Tillfället arrangerades i Bepop-salen tisdagen den 12.7 kl. 10 – 11.15. Jyty och Pardia syns också tillsammans på SuomiAreenas medborgartorg, där man frågar: Vem tar hand om dig?

Fakta:

  • Finlands offentligförvaltning är EU-ländernas effektivaste (European Commission 2014, World Bank 2014).

  • Den offentliga sektorn producerar i Finland  en femtedel (21,2 %) av bruttonationalprodukten (Statistikcentralen 2013).

  • Andelen sysselsatta inom den offentliga sektorn av alla sysselsatta i Finland är 25,3 %  (Statistikcentralen 2013), i Sverige 28,4 % (SCB 2013), i Danmark 34,9 % (OECD 2011) och i Norge 34,6 (OECD 2013).

  • Största delen av konsumtionsutgifterna för Finlands offentliga samfund hör till hälsovården (25,7 %), socialskyddet (20,3 %) och utbildningen (18,9 %) (Statistikcentralen 2014).

Mer information

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756
Pardias ordförande Niko Simola, tel. 040 566 8517

*Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommunernas, samkommunernas, församlingarnas och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 87 procent kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund till STTK.

*Löntagarorganisationen Pardias totala medlemsantal är 40 000 medlemmar, av vilka majoriteten arbetar i statens ämbetsverk och institutioner samt en betydande del i affärsverk, företag, universitet och FPA. Pardia är ett medlemsförbund till STTK.