Jyty motsätter sig uppsägningslagen med bl a övertids- och skiftesbytesförbud

2018-09-19

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty har beslutat om organisationsåtgärder mot uppsägningslagen som regeringen planerar. I en tredagars organisationsåtgärd deltar från on 26.9 kl. 6.00 till fr 28.9 kl. 23.59 Jytys alla sektorer – kommunbranschen samt privata och kyrkans sektor. Organisationsåtgärderna är skiftesbytes- och övertidsförbud samt förbud att använda flextid över den regelbundna arbetstiden. Om det finns skäl att utöka organisationsåtgärderna fattar förbundsstyrelsen skilt ett nytt beslut om dem.

Jyty kräver att regeringen ska dra bort beredningen av arbetsavtalslagens förändringsförslag, vilket skulle försvaga anställningsskyddet i företag som har mindre än 20 anställda.

Regeringen har föreslagit att det i arbetsavtalslagen skulle läggas till att man i företag som sysselsätter mindre än 20 anställda som uppsägningsgrund kan ha en lindrigare försummelse av eller brott mot arbetsplikten eller osakligt beteende då det undergräver förtroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller försvårar arbetsgivarens och arbetsgemenskapens verksamhet, och ett fortsättande av anställningen därför inte kan anses vara rimligt för arbetsgivaren.

En lindrig försummelse av eller brott mot arbetsplikten är otydlig och kan leda till helt orimliga uppsägningar. Exempelvis undergrävande av förtroendeförhållandet eller försvårande av arbetsgemenskapens verksamhet är enligt Jyty mycket subjektiva uppsägningsgrunder.

Enligt Jyty finns inga motiverade skäl för att föra lagförslaget vidare, för effekterna på sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten från att underlätta de personbaserade uppsägningarna blir enligt bl a Etlas och Löntagarnas forskningsinstituts utredning nästan obefintliga. Om lagen förverkligas skulle den också försvaga arbetstagarnas jämställdhet.

Hotbilden är att regeringens förslag till ändring av arbetsavtalslagen gör helt centrala bestämmelser i arbetsavtalslagen svårtolkade, orsakar en röra av klagomål och sysselsätter bara advokater.

Jyty anser att regeringens förslag, om det förverkligas, hotar att skapa två typer av arbetsmarknader. Risken är att företagen splittrar sin verksamhet så att antalet arbetstagare ligger just under den kritiska gränsen på 20 arbetstagare.

För arbetstagaren är arbetsgivarens lägre uppsägningströskel förslagets största problem. Motiveringarna för lagen stämmer inte vad gäller den höga uppsägningströskeln, för i Finland är uppsägningströskeln redan som den är nu på medelnivå bland OECD-länderna.

Kommentarer om lagförslaget, givna av många laglärda, varnar för att det också innehåller grundlagsmässiga problem, dvs dess grundlagsenlighet är till vissa delar tvivelaktig.

Jyty påpekar att arbetsgivarnas position redan under de senaste åren har underlättats bl a genom att förlänga prövotiden från fyra till sex månader. Också tillbakatagningsplikten har förkortats när uppsägningsgrunden varit ekonomisk eller produktionsmässig.

Av Jytys medlemmar håller en stor del på att som en följd av landskapsreformen övergå från kommunernas lönelistor i och med utlokaliseringar i affärsverks och företags tjänst, och därför rör detta lagförslag nu många och i framtiden alltfler Jyty-medlemmar.

Tilläggsinformation till media ger intressebevakningschef Marja Lounasmaa, 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Jyty representerar 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Ungefär 84 av medlemmarna är kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK och Finlands äldsta fackförbund i kommunbranschen och firar under pågående år sitt 100-årsjubileum.