Jyty: Mera valfrihet i föräldraledigheten

2016-11-24

Samordningen av arbete och familjelivet samt jämställdhet mellan könen i arbetslivet är viktiga värden och mål som bör stödas bl.a. genom reformering av systemet med föräldraledighet, poängterade Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki på torsdagen den 25.11 vid Jytys förbundsfullmäktiges möte i Helsingfors.

Enligt Pihlajamäkin, som valdes att fortsätta de följande 4 åren som ordförande för Jyty, ska målsättningen för utvecklandet av systemet för föräldraledighet vara att framför allt säkra barnens välfärd, men på samma gång även åstadkomma en jämnare fördelning mellan föräldrarna så att reformen främjar bl.a. kvinnornas ställning och avancemangsmöjligheter på arbetsmarknaden och jämlika löner.

"Det är viktigt att notera att ökningen av arbetsår inverkar på kvinnornas pension. Den nuvarande situationen där kvinnorna har använt den största delen av föräldraledigheten är en orsak till att kvinnornas euro har varit värd 80 cent. Löneskillnaden har motiverats precis med det att kvinnorna har varit borta från arbetslivet på grund av föräldraledighet. Till exempel av alla ersatta föräldraledigheter i Finland använde mammorna 90,3 procent och papporna 9,7 procent", poängterar Pihlajamäki.

I dag räcker föräldraledigheten 158 dagar då inkomstbunden föräldrapeng utbetalas till den förälder som stannar hemma. Före föräldraledigheten finns det en 105 vardagars mammaledighet och pappaledigheten är 1-54 vardagar. Föräldrarna får själva bestämma vem av dem som blir på föräldraledighet. Man kan även bli på vårdledighet tills barnet fyller tre år.

Ett system med föräldraledighet som kunde övervägas är enligt Pihlajamäki till exempel en 6+6+6-modell. Detta skulle i praktiken innebära att både mammans och pappans föräldraledighet för bådas del skulle räcka sex månader eller tillsammans ett år, om de hålls under olika tider på året, och den delade tiden skulle vara sex månader, till exempel för pappan 6+3.

Pihlajamäki poängterar att det inte är fråga om att ledighetskvoten som är märkt för föräldrarna skulle vara obligatorisk utan föräldrarna ges en möjlighet till ökad valfrihet. Papporna kunde även i 6+6+6-modellen välja en kortare föräldraledighetsperiod eller att enbart hålla pappaledighet. "Kvinnornas möjlighet att stanna hemma med barnen skulle inte heller försämras jämfört med det nuvarande systemet. I själva verket skulle den till och med bli större om mamman håller sin sex månaders period samt den gemensamma sex månaders perioden."

"Jag tycker att man borde uppmuntra papporna att hålla en längre föräldraledighet än tidigare och därigenom ge papporna möjlighet att ytterligare förstärka sitt förhållande till barnen. Det är klart att en jämlikare fördelning av föräldraledigheten även skulle betyda att kostnaderna för föräldraskapet, såväl de direkta som de indirekta, skulle fördelas jämnare mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Detta skulle således även främja jämlikheten på arbetsplatserna. Enligt beräkningar som gjorts skulle det nya systemet öka kostnaderna för föräldraledigheten med ca 50 % jämfört med nuvarande nivå. Detta under antagandet att papporna använder ledigheten lika aktivt som i andra nordiska länder, dvs. lite under en tredjedel av föräldraledigheten och ersättningsnivån skulle höjas från nuvarande 70–75 procent till 80 procent av inkomsterna."

Enligt Pihlajamäki skulle huvudansvaret för täckandet av kostnaderna för föräldraledigheten även i framtiden höra till arbetsgivarna. "Om man önskar utjämna kostnaderna för föräldraskapet ytterligare mellan alla arbetsgivare är ett alternativ att det skapas ett föräldraförsäkringssystem. Det skulle ersätta arbetsgivarnas kostnader, betala arbetstagarnas föräldradagpenningar och i det skulle samlas alla former för utjämning av bidragen till arbetsgivarna."

Pihlajamäki påpekar att barnen har rätt till vård av vardera föräldern. "Tyvärr försvinner inte eller ens förbättras kvinnornas svagare ställning i arbetslivet med nuvarande system, så länge som föräldraskapet är något som i arbetslivet kopplas enbart till kvinnorna."

"På senare tid har man sålt sk. valfrihet i social- och hälsovårdstjänsterna till oss finländare. Om någonstans så skulle utvidgandet av valfrihet behövas i reformen av föräldraledighetssystemet. Då arbetsförhållanden på viss tid numera blir allt allmännare har problemen i kvinnornas arbetsliv tyvärr blivit allt mera tillspetsade. Arbetsfördelningens långa historia har låst sig i en situation där föräldraledigheten har tolkats höra till mamman.

Tilläggsuppgifter: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi


* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare inom kommunerna, kommunförbunden, församlingarna och i privat tjänst. Av medlemmarna är 87 % kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund inom Tjänstemannacentralorganisationen STTK.