Jyty: Männens och kvinnornas jämställdhet bör främjas samtidigt

2017-07-12

Jämställdheten bör främjas ur både kvinno- och manssynvinkel. Verklig jämställdhet kan uppnås bara om männens jämställdhet främjas jämlikt med kvinnornas jämställdhet, betonade Jytys ordförande Maija Pihlajamäki på SuomiAreena i Björneborg 12.7.

I centrum för jämställdhetsdiskussionen har traditionellt funnits kvinnornas jämställdhetsproblem. Männen möter dock på samma sätt mycket ojämställdhet, som syns exempelvis i utbildningen, familje- och arbetslivet, marginaliseringen och ansamlingen av att vara missgynnad.

– Rusmedelsmissbruk, hälsoproblem, långtidsarbetslöshet och marginalisering är exempel på männens ansamling av sociala problem, vars korrigering kräver nya lösningar. Samhällets kostnader för långtidsarbetslösa och marginaliserade är ekonomiskt sett enorma för att inte tala om det mänskliga lidandet, påpekar Pihlajamäki.

Utbildning förebygger marginalisering

Enligt mången statistik har männen blivit efter kvinnorna i utbildningen på olika stadier. Till exempel är kvinnorna i majoritet med över 60 % av de som avlagt examen på det högre stadiet och männens andel har sjunkit under 40 %. Till antalet avlägger av kvinnorna en högre stadiums examen en tredjedel fler än männen. Utbildningen är viktig, för exempelvis avläggande av en högre stadiums examen hjälper väsentligt vid anställning.

Ett problem är också en kraftig könsdifferentiering av arbetsmarknaden och utbildningen. Fortfarande arbetar kvinnor i huvudsak i vårdbranscherna, i hälsovården och undervisningsbranschen och männen i teknik-, transport- och byggbranschen. Den offentliga sektorn är kvinnodominerad och den privata mansdominerad.

– Man måste komma bort från arbetsmarknadens skarpa differentiering av kvinnornas och männens arbeten. Könsfördelningen på arbetsmarknaden upprätthåller en strukturell ojämställdhet i samhället, vilket inverkar på många nivåer, säger Pihlajamäki.

Jämställt föräldraskap bör främjas

Att förena arbete och familjeliv bör vara möjligt så att mödrar och fäder har en jämlik möjlighet att delta i familjelivet. Barnet bör ha rätt till sina båda föräldrar och idealet för ett jämställt föräldraskap bör respekteras också då ett parförhållande upphör.

Då man diskuterar jämställdhet bör man också fästa uppmärksamhet vid sådan lagstiftning, där medborgarna på basen av kön klart försätts i ojämlik position.

Man diskuterar om jämställdhetsproblem som män stöter på på SuomiAreena i Björneborg onsdagen 12.7 kl. 11.45. På Antinkatu 5, där debattörer är Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, ärkebiskop Kari Mäkinen samt lärare-kolumnist Arno Kotro. Som presentatör vid diskussionen som STTK arrangerar fungerar Marja-Liisa Rajakangas.

Tilläggsinformation:
Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

*Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 87 procent kvinnor. Jyty är ett medlemsförbund i STTK.