Jyty: Man svarar på digitaliseringen bara genom att öka personalutbildningen

2017-02-17

Digitaliseringen sägs ändra jobbet mer än någon annan förändring i arbetslivet på flera årtionden. Administrativa reformer som strävar till centralisering påstås också – eller snarare tros – föra med sig större effektivitet och besparingar för den offentliga sektorn bl a genom sote- och landskapsreformen.

I Tammerfors, vid Jyty Pirkanmaa-föreningens tillfälle fredagen 17.2, talade Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki och varnade för villfarelsen att centralisering och storhet skulle föra med sig effektivitet på arbetsplatserna. "Jag skulle till och med påstå det motsatta. Nuvarande utmaningar baserar sig i första hand på digitaliseringens snabba ankomst och behovet av utveckling av kunnande."

"Personalens fortsatta utbildning, datasystemens förnyande och serviceprocessernas utveckling är nyckelord, då man pratar om arbetslivets största utmaningar", betonar Pihlajamäki.

Nu om aldrig skulle det enligt henne behövas en satsning på digi-kunnande samt en förbättring av möjligheterna till kontinuerlig inlärning vid sidan av arbetet genom att öka utbudet av vuxenutbildning och genom nya försök.

Genom att göra kartläggningar av kunnande och genom att satsa på utbildningar skulle man enligt Pihlajamäki kunna förbättra organisationens förändringsförmåga och främja effektivitet. I digiomvälvningen är det alltmer viktigt hur man kan utnyttja ny teknologi genom att utgå från personalinriktad innovation, mod att pröva och ifrågasätta traditionella arbetsplatsroller.

"Genom digitaliseringen strävar man till en ökning av produktiviteten. Effekten kan dock vara till och med den motsatta om systemen inte fungerar, kunnandet är bristfälligt och arbetsfördelningen inte är i skick", påpekar Pihlajamäki.

STTK:s färska enkät visar att 42 % av arbetstagarna – i kommunbranschen en tredjedel (32 %) och i den privata sektorn nästan hälften (48 %) – upplever att arbetsgivaren ganska dåligt eller inte alls erbjuder möjligheter till kontinuerlig utveckling av kunnande och yrkesskicklighet.

Pihlajamäki säger att hon helt delar STTK:s syn att den nuvarande samarbetslagen har kommit till sitt slut. Tyvärr har lagen verkligen blivit en s k uppsägningslag. Den uppmuntrar inte till äkta samarbete. STTK:s enkät visar också att 57 % av finländarna upplever att man på den egna arbetsplatsen inte alls främjar eller ganska dålig främjar planmässigt orkande i arbetet och arbetshälsa.

"Då sote-vimlet pressar på skulle vi behöva god samarbetsverksamhet och tillräckliga resurser för utvecklande av personalens yrkesskicklighet och omutbildning. För till exempel en person som verkar som hälsovårdssekreterare bör man skapa en utbildning där hälsovårds- och sekreterar- och administrationsarbetets kunnande förenas och med vilken man svarar på de digitala kunnandebehoven", betonar Pihlajamäki.

Pihlajamäki kräver också att man så fort som möjligt bör få klarhet i situationen för bl a ekonomi-, administrations- och it-sektorerna och övrig stödtjänstpersonal i den kommande sote- och landskapsreformen.

Enligt kommunarbetsgivarnas färska undersökning om personalutgiftsbesparingar har ekonomins balanseringsprogram i kommuner och samkommuner ökat. Ifjol skar man ner 357 miljoner i personalutgifter med dessa åtgärder. Största delen av besparingarna uppstod genom att inte fylla pensionerade personers tjänster.

"Kommun 10-undersökningen berättar dystert om den ökade arbetsbördan på arbetsplatserna. Till och med 39 % av de som svarade upplever att arbetsbördan ökat över toleransnivån. 75 % tror att de fortsätter i jobbet till pensionsåldern, men till exempel av närvårdare som arbetar i åldringsvården uppskattar bara 61 % och av hemvårdarna bara 66 % att de fortsätter till pensionsålder."

Enligt Pihlajamäki är det ytterst beklagligt att arbetstagarna upplever att de inte har möjligheter att inverka på förändringarna. "Detta samtidigt som regeringen försöker lyfta mängden sysselsatta till 72 %, hotar flykten till pension att öka."

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 55 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuner, samkommuner och församlingar samt i privat tjänst. Av medlemmarna är 87 % kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.