Jyty: En kraftig omvälvning av arbetet kräver tilläggssatsningar på personalutbildning av arbetsgivarna

2018-12-08

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty kräver en jämlik behandling av personalgrupperna när man besluter om fortbildning. En kraftig omvälvning av arbetet förutsätter kraftiga tilläggssatsningar på yrkesmässig fortbildning, där man bör beakta speciellt den äldre befolkningen.

Arbetsgivarna kan ansöka om utbildningsersättning för fortbildning och utveckling av yrkesmässigt kunnande från arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR). Beviljande av ersättning förutsätter uppföljning av utbildningsuppgifter, en utbildningsplan exempelvis per personalgrupp och en arbetstagarspecifik skriftlig utredning.

Utbildningsersättningarna och antalen som kommuner och samkommuner erhållit har vuxit i jämn takt sedan 2014, då lagen om ekonomiskt stöd för utvecklandet av yrkesmässigt kunnande trädde i kraft. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens färska statistik hade 212 av Finlands 311 kommuner ansökt år 2017, men 99 hade inte ansökt om utbildningsersättning. Av samkommunerna hade 84 ansökt och 50 låtit bli.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki förundrar sig över kommunarbetsgivarnas passivitet att ansöka om utbildningsersättning. Av alla kommuner och samkommuner var det 33,5 % som inte alls hade sökt utbildningsersättning år 2017.

Enligt KT Kommunarbetsgivarnas utredningar fördelas fortbildningsdagarnas antal väldigt ojämt bland personalgrupperna. I praktiken kan antalet fortbildningsdagar för högt utbildade i ledande ställning vara över dubbelt fler än för dem med lägre ställning och utbildningsnivå.

Jytys ordförande förvånar sig över varför man inte med fortbildning svarar kraftigare på omvälvningen av arbetet, något som under de senaste åren starkt berört exempelvis kontors- och stödtjänstpersonal i och med digitaliseringen, teknologin och organisationsförändringarna.

– Organisationerna är redo att satsa enorma belopp på olika datasystem och teknologi, men inte på kunnandet för användarna av dessa datasystem, kritiserar Pihlajamäki vid Jyty Björneborg rf:s 100-årsfest 8.12.

Enligt lagar och förordningar bör mängden fortbildning bero på tjänsteinnehavarens/arbetstagarens grundutbildningslängd och hur krävande arbetet är, arbetsbeskrivningen och förändringarna av den samt de yrkesmässiga utvecklingsbehoven.

Enligt KT Kommunarbetsgivarnas utredningar har det i de branscher Jyty representerar, såsom för kontors- och stödtjänstpersonalen, varit i medeltal 2,5 utbildningsdagar per arbetstagare och år. Utbildningsdagarna har på samma sätt varit få i uppgifter underställda social- och hälsovårdens grundexamen (2,4 dagar), där Jytys medlemmar ofta arbetar. Däremot har social- och hälsovårdens högt utbildade, såsom exempelvis läkare, utbildningsdagar i större utsträckning, dvs 5-6 per år i medeltal.

Jytys ordförande kräver av arbetsgivarna tilläggssatsningar på personalens utbildning vid sökande efter svar på de stora arbetslivsförändringrna i kommunerna, samkommunerna och aktiebolagen som kommunerna äger tillsammans. Uppmärksamhet bör speciellt fästas vid jämlik behandling av personal- och yrkesgrupper.

– Genom att utföra kunnandekartläggningar och genom att satsa på utbildning skulle man kunna förbättra organisationens förändringsförmåga, förutsägande och resultat. För att man ska kunna svara på framtidens kunnandeutmaningar bör arbetsgivaren satsa på yrkesmässig utbildning mer än lagen förpliktigar.

– Till exempel växer personalens digitala kunnandekrav kontinuerligt och ofta upplever speciellt äldre arbetstagare att de inte hänger med i utvecklingen. Det är viktigt att satsa speciellt på den äldre personalens utbildning när man samtidigt vill förlänga arbetskarriärerna samt främja orkandet i arbetet, verksamhetsförmågan och arbetslivets kvalitet, betonar Jytys ordförande.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. År 2018 har varit Jytys 100-års jubileumsår.