Jyty: Den finländska modellen får inte byggas endast utifrån exportens perspektiv

2016-10-29

​”Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett allmänt accepterat mål i samhället och i arbetslivet. Tyvärr har förverkligandet av målet i lönesättningen kört fast och stannat på slagordsnivån ’kvinnors euro är 80 cent’”, betonade Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, i Jyväskylä lördagen den 29 oktober.

Pihlajamäki som talade under Jytys föreningsdagar två dagar före Kvinnornas lönedag koncentrerade sig på jämställda löner. Hon påminde i sitt tal om att Finland nu ligger i startgroparna för projektet med den finländska modellen. I synnerhet exportdrivna arbetsgivarförbund har med stöd av regeringen talat om att modellen utgör en av nycklarna till att ”rädda Finland”.

”På ren svenska innebär målet framtida löneuppgörelser genom vilka man skulle stödja konkurrenskraften vid bestämningen av löneförhöjningar i branscher som är utsatta för internationell konkurrens. Samtidigt skulle sysselsättningen, produktivitetsutvecklingen och balansen hos de offentliga finanserna främjas på lång sikt. Vi anser att frågor kring jämställdhet i lönen borde beaktas i den finländska modellen även beträffande lönebildning.”

Pihlajamäki framhåller att tillämpningen av den finländska modellen på kollektivavtalen börjar i och med förhandlingsrundan på förbundsnivå hösten 2017, förutsatt att modellen konkretiseras i de kommande förhandlingsprocesserna. Faran är enligt henne att den planerade modellen – om den planeras och genomförs dåligt och om höjningarna i första hand bestäms av exportindustrin – kan komma att urvattna förverkligandet av jämställda löner på arbetsmarknaden. ”Den finländska modellen får under inga omständigheter innebära att exportsektorn dikterar lönerna för andra branscher.”

Planeringen av den finländska modellen är som sagt på gång. Viktigt är att den offentliga sektorn får vara med som fullvärdig avtalspart i byggandet av den finländska modellen.

Det är enligt Pihlajamäki viktigt att förstå att det är arbetsgivar- och arbetstagarförbunden som förhandlar om en löneuppgörelse, inte centralorganisationerna. Detta eftersom EK meddelade att de inte längre kommer att vara med om centrala inkomstpolitiska uppgörelser, dvs. centrala avtal.

För Jyty är det enligt Pihlajamäki av yttersta vikt att koordinationen i den potentiella finländska modellen fungerar, bl.a. med tanke på förbunden inom den offentliga sektorn.

”Och ja, i arbetet med att koordinera helheten är jag av den åsikten att centralorganisationernas sakkännedom behövs även på löntagarsidan.”

”Det kommer att vara viktigt att beakta bl.a. den kvinnodominerade offentliga sektorn i den finländska modellen med tanke på lönejämställdheten. Närmare 90 procent av Jytys medlemmar är kvinnor. Vi bör även komma ihåg att kvinnodominansen hela tiden ökar förutom inom den offentliga sektorn även inom den privata servicesektorn i Finland”, påpekar Pihlajamäki.

”Vi vill vara med och delta i planeringen i positiv anda. Vår målsättning inför nästa års förhandlingsrunda på förbundsnivå och under senare avtalsrundor är att noggrant utreda produktivitetsutvecklingen, som ju den finländska modellen enligt den preliminära planen ska vara baserad på, även för andra sektorer än för exportbranscherna. Dessa kommer bl.a. social- och hälsovårds- och landskapsreformen att tillföra sina utmaningar och ge en extra krydda.”

Jyty anser enligt Pihlajamäki att det är synnerligen viktigt att Finland som i många hänseenden är ett modelland, till exempel som föregångare när det gäller kvinnors rättigheter, äntligen skulle komma framåt med att främja en jämställd lönepolitik.

”Om detta perspektiv inte tas i beaktande i den finländska modellen, kommer löneskillnaden mellan könen inte att jämnas ut. Den nuvarande regeringen har, åtminstone på pappret, förbundit sig att fortsätta likalönprogrammet på samma sätt som tidigare regeringar. Förhoppningsvis stannar allt prat om att främja lönejämställdheten inte på festtalsnivå.”

”Vi finländare har klarat av att lösa många svåra frågor kring förhandlingsborden med respekt för avtalsparterna, genom öppna diskussioner och överenskommelser. Låt oss fortsätta på samma linje och ändå hålla fast vid vissa ramvillkor. Vi kan lära oss mycket av den svenska modellen, men den är inte och kan inte heller kopieras rakt av och bli den finländska modellen.”

Ytterligare information: ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar cirka 55 000 tjänste- och befattningshavare som är anställda inom kommuner, samkommuner, församlingar och privata sektorn. Cirka 87 procent av medlemmarna är kvinnor. Jyty är STTK:s medlemsförbund.