Jyty: Skalekonomin är inte alltid kostnadseffektivast

2014-05-14

​Kommunerna är idag vad gäller ekonomin i en situation där nyheter om balanseringen av kommunekonomin förekommer nästan dagligen i medierna. Tjänsterna produceras hela tiden med allt knappare personalresurser och sparåtgärder som permitteringar och frivilliga sparledigheter har blivit allt vanligare i allt fler kommuner, konstaterade Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, i sitt tal på onsdagen i Helsingfors.

Enligt Pihlajamäki strävar kommunerna tyvärr alltför ofta efter inbesparingar i form av utkontraktering på basen av en ”jag tror"-känsla. Då något år har förflutit har de utkontrakterade tjänsterna återgått till att produceras av kommunerna själva. Orsaken har vanligen varit förhållandet mellan kvalitet och pris. Prisförhöjningarna har i flera kommuner blivit oväntat stora. Enligt de senaste uppgifterna har tjänsterna i närmare hundra kommuner återgått till att skötas av kommunerna själva.

Utkontrakteringarna har under de senaste åren inom de branscher som representeras av Jyty framför allt drabbat ekonomiförvaltningspersonalen. Omvälvningen har inneburit att tjänsterna har koncentrerats till större helheter. Koncentreringen har fört med sig synergifördelar och minskat organisationens sårbarhet, då fler människor utför uppgifter med samma innehåll. Det har bl.a. också inneburit att de anställdas arbetsinsats i arbetsuppgifterna har ökat.

Koncentreringens avigsida är emellertid enligt Pihlajamäki att arbetstakten har blivit allt intensivare och kontakten till många arbetsenheter i den egna kommunen har blivit sämre och i värsta fall till och med avbrutits. Och det som är värst är att utbrändhet och därigenom sjukledigheterna blivit allt allmännare.

”Genom att koncentrera har man alltså på kort sikt kanske uppnått förbättring av resultatet, men de negativa följderna, bl.a. sett ur ett välfungerande samarbete inom organisationen, har till och med ökat.”

Kommunens beslutsfattare har antagit att genom att till exempel koncentrera ekonomiförvaltningen till servicecentra skulle man kunna uppnå inbesparingar på upp till 20 %. Dessutom har man antagit att tjänsterna i de större enheterna är kvalitetsmässigt bättre. Man har även utgått från att tillgången till yrkeskunnig personal skulle tryggas bättre i de större enheterna.

”Jag vågar betvivla dessa tankegångar. Skalekonomin fungerar nödvändigtvis inte i kommunerna så att den också skulle vara effektivast och arbetet därmed ge det bästa resultatet. Flera undersökningar stöder närmast det att arbetet är effektivare i små enheter, då organisationen fungerar mer friktionsfritt, bl.a. för att kontakterna inom arbetsgemenskapen är fastare”, påpekar Pihlajamäki.

Förutom utkontrakteringar har s.k. bolagiseringar ökat inom kommunsektorn under de senaste åren. Faran är här att vid sidan av kvalitet och pris på tjänsterna har anställningsvillkoren försämrats. Detta har berott på s.k. kollektivavtalsshopping. Det betyder på klarspråk att spekulation i billigare kollektivavtal blir allt vanligare.

Då kommunernas ekonomiska situation blir allt sämre har märkyxan svingats ofattbart ofta i riktning mot kommunarbetstagarna. Arbetstagarna har stämplats som ineffektiva och kommunerna har anklagats för att ha låtit förvaltningen svälla ut. Den gamla klichén om kommunernas ineffektivitet kan emellertid sällan påvisas.

”I denna situation är det bra att minnas att under 5 % av alla anställda inom kommunerna jobbar inom kommunförvaltningen. Av kommunernas och samkommunernas personal arbetar ca 34 % inom hälsovården, ca 20 % inom socialsektorn och ca 14 % inom utbildningen (bl.a. i skolväsendet). Inom dessa tre sektorer arbetar alltså närmare 80 % av personalen.”

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn  0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)jytyliitto.fi

* Jyty företräder ca 65 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor. Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.