Bestämmelserna om servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Hetli Oy stryks i regeringspropositionerna

2018-01-19

Ministerarbetsgruppen för reformer fastslog vid sitt möte den 18 januari att de bestämmelser i regeringspropositionen om landskaps- och vårdreformen (RP 15/2017) som gäller Hetli Oy, stryks. Ministerarbetsgruppen förordade även inledandet av åtgärder som har ett samband med nedläggningen av bolaget. Avsikten har varit att Hetli Oy skulle svara för de nya landskapens löne-, personal- och ekonomiförvaltningsuppgifter.

Motsvarande ändringar görs även i andra regeringspropositioner som har ett samband med landskaps- och vårdreformen.

Tjänstemannaledningsgruppen för landskaps- och vårdreformen inledde en utredning över nödvändigheten av Hetli Oy och den tillhörande lagstiftningen i januari 2017. Servicecentrets nödvändighet utvärderades framför allt med tanke på de ursprungliga ekonomi- och personalförvaltningsuppgifterna. De beslut som landskapen fattat i fråga om ekonomi- och personalförvaltningen har emellertid lett till att Hetli Oy inte längre behövs.

Besluten innebär att de nya landskapen nu har det primära ansvaret för att personal- och ekonomiförvaltningen effektiviseras. Landskapen ska också sinsemellan kunna komma överens om och verkställa lösningar som förenhetligar verksamheten på ett tillräckligt sätt. Vid den fortsatta beredningen ska man se till att det utses en centraliserad aktör som upprätthåller datamodellerna och gränssnitten för ekonomi- och personalförvaltningen.

Servicecentret för ekonomi- och personalförvaltningen Hetli Oy bildades genom statsrådets beslut i juli 2017. Bolaget har fyra anställda.

Ministerarbetsgruppens beslut påverkar inte ställningen för andra servicecentra som ingår i landskaps- och vårdreformen. Maakuntien tilakeskus Oy svarar för de nya landskapens utrymmes- och fastighetsförvaltningstjänster och Vimana Oy för de informations- och kommunikationstekniska tjänsterna.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, FM, projektdirektör, understatssekreterare, tfn 0295530149, paivi.nerg(at)vm.fi
Marja-Riitta Pihlman, ANM, avdelningschef för avdelningen för regioner och tillväxttjänster 02950 49208, marja-riitta.pihlman(at)tem.fi
Ville-Veikko Ahonen, FM, samordnare av verkställandet av landskapsreformen, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi 

Läs mer: Bestämmelserna om servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Hetli Oy stryks i regeringspropositionerna (alueuudistus.fi)