Avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare reformeras utgående från inhemska behov

2014-08-25

​Omsorgsminister Susanna Huovinen och jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo har i dag diskuterat en reform av avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare.

Ministrarna försäkrar att de hotbilder om nedskärningar i avbytarsystemet som målats upp i media är överdrivna. EU:s nya regler om statsstöd, som trädde i kraft vid ingången av juli, förutsätter att systemet ska justeras men inte i en sådan omfattning som påståtts i media.

Inom EU hör frågor som gäller statsstöd till kommissionens befogenheter. Kommissionen gav vid ingången av juli 2014 nya riktlinjer för statsstöd för lantbruk för åren 2014-2020. Samtliga medlemsstater ska anpassa sina nuvarande statsstödssystem efter dessa riktlinjer. Kravet gäller också Finlands avbytarservicesystem för lantbruksföretagare.

Riktlinjerna begränsar längden av stödet för avbytarservice till tre månader om året per stödtagare. Stödet för avbytarservicen för moderskaps- och vårdledigheter begränsas till sex månader om året. På Finlands initiativ fogades till riktlinjerna en punkt enligt vilken kommissionen i vederbörligen motiverade fall även kan tillåta längre perioder av understödd avbytarservice.

"Finland ämnar utnyttja denna förhandlingsmöjlighet och reformera sitt system på ett sätt som inte försvagar den sociala tryggheten för lantbruksföretagare i landet", försäkrar ministrarna.

Mer uppgifter

Riitta Kuusisto, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 401, fornamn.efternamn@stm.fi
Risto Artjoki, statsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 254, fornamn.efternamn@mmm.fi