FFC, Akava och STTK: Att utvidga lokala avtal på bekostnad av kollektivavtalen skulle leda till kris på arbetsmarknaden

2020-09-11

Riktlinjerna för främjande av lokala avtal har förberetts i en treparts arbetsgrupp för budgetmangling. Arbetsgruppen är oense, då målet för näringslivet och företagarna är att via lagstiftning främja lokala avtal – på bekostnad av kollektivavtal och förtroendevalda. Detta innebär risk för att arbetstagarens ställning försämras märkbart.

Enligt FFC, Akava och STTK har arbetsgivarsidans agerande inklusive totala ovilja till kompromisser ett särskilt syfte.
- Arbetsgivarorganisationer, fackförbund och förhandlingsorgan har i kollektivavtalen tillsammans kommit överens om sådant som gäller lokala avtal, tillvägagångssätt och berörda parter. Nu ifrågasätter EK hela avtalssystemet, förtroendet och arbetsgivarorganisationernas förbundenhet till kollektivavtal som de själva ingått.

FFC, Akava och STTK accepterar inte att kollektivavtal och systemet med förtroendevalda förbigås. Däremot förhåller sig organisationerna positiva till att främja lokala avtal enligt regeringsprogrammet, d.v.s. via kollektivavtal.  
- På detta sätt tryggas principerna för lägsta skyddsnivå för arbetstagarna, internationella avtal gällande friheten att organisera sig som Finland förbundit sig att följa, avtalsautonomi och systemet med förtroendevalda.

FFC, Akava och STTK är redo för fortsatta förberedelser enligt kiky-modellen. På detta sätt skulle man möjliggöra lokala avtal för icke organiserade företag på motsvarande likvärdiga sätt som för organiserade företag.

- Det här skulle innebära en betydande förändring jämfört med nuläget, betonar organisationerna.

Möjligheterna till lokala avtal är många och de har utökats i varje förhandlingsomgång. Praktiska hinder för lokala avtal är t ex brist på förtroende, kommunikationsproblem, bristande möjligheter att påverka, press och styrning från arbetsgivarens sida, arbetsgivarens ovilja till lokala avtal samt ensidiga försök att försvaga arbetsvillkoren. 
- Den nya samarbetslag som nu förbereds skulle ge ett bra utgångsläge för utveckling av lokala avtal i praktiken, om lagreformen förverkligas enligt regeringsprogrammet. Då skulle arbetstagarens tillgång till information och möjligheter att påverka utökas och arbetstagarens ställning skulle förbättras i förhandlingar och övrigt samarbete.  

Löntagarorganisationerna kräver, att en precisering av arbetsavtalslagen ska trygga organiserade arbetstagares rätt att i enlighet med kollektivavtal välja förtroendemän på alla arbetsplatser.

-Arbetsgivarsidan undergräver bit för bit hela avtalssystemet, vilket kan leda till kris på arbetsmarknaden och inom avtalsverksamheten. Om lokala avtal genom lagstiftning pressas förbi kollektivavtalen, minskar det viljan att ingå lokala avtal i praktiken. Då nås inte heller önskade resultat.

Ytterligare information:

FFC: Heli Puura, direktör, telefon 050 525 2673

Akava: Lotta Savinko, chef för arbetslivsfrågor, telefon 040 504 4356

STTK: Katarina Murto, direktör, telefon 050 568 9188