Utredare: Lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården behöver ses över

2018-02-15

Avsikten är att det ska göras en total översyn av lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården. Därför har social- och hälsovårdsministeriet låtit göra en utredning om nuläget och behov av ändringar i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Utredarna förespråkar en totalreform av lagstiftningen. Utredarna föreslår också att lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården slås samman och att registren över de yrkesutbildade personerna inom socialvården respektive hälso- och sjukvården slås samman.

Utredarna föreslår att den gällande lagens indelning av de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården i legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning ska omprövas.

Läs mera: http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilot-sosiaali-ja-terveydenhuollon-ammattihenkilolainsaadanto-uudistettava