Utkomstskydd för arbetslösa kommer att kunna användas till arbete eller företagsverksamhet

2016-04-18

​Avsikten är att det i fortsättningen ska vara möjligt att använda utkomstskydd för arbetslösa för att främja sysselsättningen, dvs. för finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd. Dessutom föreslås sådana ändringar i utkomstskyddet som syftar till att sporra till aktiv jobbsökning.

Avsikten är att en arbetslös person i fortsättningen inte längre kan vägra ta emot heltidsarbete därför att utkomstskyddet för arbetslösa är större än lönen och kostnaderna för att ta emot ar-betet. Om det inte står arbete inom arbetssökandens egen bransch till buds, kan arbets- och näringsbyrån redan i början av arbetslösheten erbjuda arbete inom någon annan bransch.

Arbets- och näringsministeriet bereder som bäst dessa ändringar som avses träda i kraft den 1 januari 2017. Ändringarna är en del av det sysselsättningspaket som regeringen kom överens om vid ramförhandlingarna den 5 april 2016.

Läs mera:
http://www.tem.fi/sv/arbete/meddelanden_arbetet?89507_m=120326