Uppgifter om klienter inom socialvården ska registreras enhetligt

2015-03-19

​Det har kommit en ny lag om klienthandlingar inom socialvården. Enligt den ska personer som utför klientarbete anteckna och införa klientuppgifter i klienthandlingar enhetligt. Lagen gäller både offentliga och privata aktörer.

Personalen inom socialvården är förpliktade att i handlingarna anteckna sådana nödvändiga och tillräckliga uppgifter genom vilka man säkerställer stöd för klienten samt ordnande, planering, genomförande och uppföljning av socialvården. Man får inte anteckna andra uppgifter än sådana som är nödvändiga för serviceuppgifter och till dem hörande lagstadgade uppgifter.

I lagen föreskrivs dessutom om registrering i specialfall, till exempel om registrering och lagring av klientuppgifter vid branschöverskridande samarbete. Institutet för hälsa och välfärd utfärdar noggrannare föreskrifter om strukturen för klienthandlingar inom socialvården och vilka uppgifter som ska antecknas i klienthandlingarna.

I framtiden har yrkespersonal rätt att utifrån sina användarrättigheter elektroniskt få tillgång till de klientuppgifter som registrerats.

I lagen stadgas dessutom om de ansvar och förpliktelser som anordnaren av socialservice och serviceproducenten har vid handläggning av klientuppgifter. Förvaringstiden för klienthandlingar inom socialvården fastställs i bilagan till lagen.

Också lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ändras. Enligt den kan Fpa och befolkningsregistercentralen tekniskt börja genomföra ett nationellt elektroniskt handlingsarkiv för socialvården. Dessutom kan Fpa genomföra en förmedlings- och förfrågningstjänst för nationella tjänster inom hälsovården, genom vilken en yrkesperson inom hälsovården elektroniskt kan skicka de utlåtanden och intyg personen skrivit till den som angetts som mottagare.

Regeringen framställde ett stadfästande av lagarna som berör ärendet torsdagen den 19 mars. Republikens president ämnar stadfästa lagarna på fredag. De träder i kraft den 1 april 2015.