Undersökning: Helhetssynen saknas i integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna

2017-01-10

​Det viktigaste syftet med reformen av social- och hälsovården är att samordna tjänsterna och informationssystemen inom social- och hälsovården till en fungerande helhet. För att uppnå målen för reformen bör man utöver de strukturella ändringarna dock även sträva efter att främja integrationen, särskilt med tanke på klienterna och arbetstagarna.

Detta konstaterar man i den undersökning som publiceras den 10 januari och vars främsta syfte var att utreda vilka konsekvenser integrationen av tjänsterna och klientdatasystemen inom social- och hälsovården får nationellt och internationellt. Med integrationen av tjänsterna avses att både tjänster på basnivå och på specialiserad nivå ska bilda en enhetlig helhet samt att två eller flera tjänster inom separata specialiteter eller två eller flera tjänster som tillhandahålls av separata organisationer inom social- och hälsovården ska samordnas till en fungerande helhet. I integrationen av informationssystemen är det centrala att informationsgången mellan informationssystemen ska fungera så att servicehelheten kan genomföras på ett förnuftigt sätt.

Integrationen av service- och informationssystemen ger både vid en nationell och vid en internationell granskning ett splittrat intryck. Begreppsmässigt finns det ingen entydig helhet vid namn integration av tjänster eller integration av informationssystem. Däremot finns det integrationsförsök, och konsekvenserna av dem är lokala och splittrade.

Läs mera: http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/tutkimus-sote-integraatiosta-puuttuu-kokonaisvaltaisuus