Svagare förtroende för pensionsskyddet bland allmänheten

2015-05-21

​Finländarnas förtroende för att pensionsskyddet är tillräckligt och rättvist har minskat tydligt. Enligt Pensionsskyddscentralens undersökning Luottamus eläketurvaan (Förtroendet för pensionsskyddet) trodde endast hälften av finländarna på att pensionen kommer att garantera en skälig utkomst i ålderdomen och ännu färre trodde på att sjukpensionen är tillräcklig.

Medborgarnas förtroende för pensionsskyddet och pensionssystemet har undersökts tidigare år 2011 och nu genom ett enkätmaterial som samlats in år 2014. Med nästan alla mått mätt har finländarnas förtroende för pensionsskyddet och pensionssystemet minskat under denna tid.

Enligt specialforskare Mervi Takala kan en bakomliggande faktor vara ovisshet om pensionsreformen, vars innehåll det inte ännu hade avtalats om när enkäten gjordes. Det allmänna ekonomiska läget och debatten om hållbarhetsgapet kan också ha försvagat förtroendet för pensionsskyddet och framtidstron.

– Å andra sidan verkar folk ha en ganska realistisk uppfattning om sin egen ekonomi. Man förstår att små inkomster inte ger stor pension, konstaterar Takala.

Nöjaktigt betyg för pensionssystemet

På en skala från ett till fem gav medborgarna pensionssystemet betyget 6,5, dvs. nöjaktigt. Det finns ingen motsvarande siffra tillgänglig från år 2011.

Femtiofyra procent av dem som svarat litade på att pensionen kommer att ge en skälig ålderdomstrygghet. År 2011 var motsvarande siffra 62 procent. Mindre än hälften (49 %) av kvinnorna uppskattade att pensionen kommer att ge en skälig utkomst i ålderdomen.
Av dem som svarat höll 37 procent med om påståendet ”pensionen garanterar en rimlig utkomst om personen blir arbetsoförmögen", vilket var hela 10 procentenheter mindre än i den tidigare undersökningen.

Var tredje litade på att man kommer att kunna betala de utlovade pensionerna i framtiden. Andelen minskade med ca fem procentenheter. De som redan var pensionerade litade mer på att pensionslöftet håller än de som förvärvsarbetade, var arbetslösa eller stod utanför arbetslivet.

Enligt direktör Mikko Kautto visar undersökningsresultaten att de ekonomiska bekymren har ökat.
– De som är i en svagare ställning har mer pessimistiska uppfattningar om den framtida utvecklingen, pensionsskyddet och dess tillräcklighet, säger Kautto.

Var tredje ansåg att pensionssystemet var rättvist, även om det nu fanns fler som var osäkra. 63 procent av dem som svarade ansåg inte att det var rättvist om den lägsta åldern för ålderspension knyts till livslängdsökningen. I samband med pensionsreformen kom man överens om att pensionsåldersgränsen i fortsättningen ska följa livslängdens ökning.

Enkätundersökningen Luottamus eläketurvaan år 2014 besvarades av sammanlagt 2032 personer i åldern 18–68 år med olika utbildningsnivåer.