Socialvårdspersonalen ska registreras av Valvira

2015-01-15

​Regeringen föreslår en lag som skulle utgöra grunden för legitimering, registrering och tillsyn av centrala yrken inom socialvården. Dessa yrken är socialarbetare, socionom och geronom. Dessutom skulle närvårdare få skyddad yrkesbeteckning för socialvårdspersonal genom förordning av statsrådet.

Enligt förslaget ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) bevilja rätten att utöva yrken inom socialvården eller rätten att använda yrkesbeteckningen närvårdare. Valvira ska också börja upprätthålla ett centralregister över socialvårdspersonalen på samma sätt som man nu upprätthåller ett register över sjukvårdspersonalen. Registret över socialvårdspersonalen skulle bland annat innehålla personuppgifter, uppgifter om rätt att utöva yrke och eventuell begränsning eller fråntagande av denna rätt, utbildningsuppgifter samt eventuella anmärkningar.

I nuläget har socialvårdens klienter inte möjlighet att försäkra sig om den anställdas behörighet, även om socialsektorns verksamhet ofta har en stor rättsverkan på klientens liv. I fortsättningen ska klienten kunna söka information i socialvårdens offentliga personalregister på namn, registreringsnummer, födelseår samt begränsningar i rätten att utöva yrket.

Dessutom skulle ett centralregister över socialvårdspersonalen göra det möjligt för personer som arbetar inom socialvården att identifiera sig på ett tillförlitligt sätt och skriva under dokument elektroniskt. Registret är en central del av socialvårdens nationella informationssystemtjänst och uppbyggnaden av den.

Syftet med lagen är att främja klienternas rättigheter samt att förnya den yrkesutbildade personalens uppgiftsstrukturer och arbetsfördelning. Samtidigt skulle regleringen gällande yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården förenhetligas. Nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen skulle även ha hand om socialvårdspersonalen.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen torsdagen den 15 januari. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.