Jyty: Social- och hälsovårdsreformen väntar på en lösning för personalen

2014-07-02

Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, anser att den social- och hälsovårdslösning som den parlamentariska styrgruppen, som svarvat ihop lagen om arrangemanget av social- och hälsovårdsreformen, har nått i de viktigaste frågorna de målsättningar som uppställts från början.

Jytys ordförande anser emellertid att det är beklagligt att social- och hälsovårdspersonalens ställning fortfarande har förblivit öppen. Jyty kräver därför att anställningsskyddet skrivs in i lagen om social- och hälsovårdsreformen.  Social- och hälsovårdspersonalen bör i den nya situationen vara jämbördig med de andra personalgrupperna inom kommunbranschen vad gäller anställningsskyddet och personalen bör höras då ärenden som rör den besluts.

Pihlajamäki anser det positivt att kommunerna och samkommunerna i regel kvarstår som producenter av tjänster och att tjänsteproduktion vid behov ska kunna kompletteras med tjänster från företag och den tredje sektorn. Även det att tjänsterna ordnas på basis av fem regionala arrangörer, eller s.k. specialansvarsområden, där samkommunerna står för de administrativa modellerna och finansieringen kommer från kommunerna, är bra. 

Starka stora social- och hälsovårdsområden är enligt Pihlajamäki en viktig grund för strävan att uppnå en kedja av social- och hälsovårdstjänster som är ekonomiskt stabilare och fungerar smidigare.

”Det krävs därför bl.a. ett bättre samarbete av och integration mellan aktörerna inom grundhälsovården, specialsjukvården och socialvården, så att tjänsternas tillgänglighet blir bättre och vårdkedjorna smidigare. Det är synnerligen viktigt att social- och hälsovårdstjänsterna i framtiden ska kunna produceras mera kundtillgängligt och att expertis och god praxis i de olika regionerna ska kunna utnyttjas. Jag anser det bra att dessa s.k. närtjänsters ställning har tagits med i utkastet till lagen.”

Enligt Pihlajamäki har tyvärr t.ex. grundhälsovården och äldreomsorgen, bland annat på grund av nedskärningarna i kommunernas statsandelar, blivit svagare och ställvis även vittrat sönder.

”I reformen av statsandelssystemet är det väsentligt att se till att det nya systemet beaktar de olika förhållandena i kommunerna vad gäller ordnandet av tjänsterna på ett så rättvist sätt som möjligt och reformen av statsandelssystemet får inte ytterligare försämra kommunernas ekonomiska situation.  Speciell uppmärksamhet bör fästas vid att äldreomsorgens målsättningar ska förverkligas”, säger Jytys ordförande.

Utkastet till lagen om ordnandet av social- och hälsovården går till kommunerna för utlåtande i augusti. Lagen ska vara klar nästa år och avsikten är att social- och hälsovårdsreformen ska träda i kraft från början av år 2017.

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, tfn  0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)jytyliitto.fi


* Jyty företräder ca 62 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, kommunförbund, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor. Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.