UKM:s enkät: Personalens tillräcklighet och barngruppernas storlek bekymrar

2014-02-04

De finländska föräldrarna är i huvudsak mycket nöjda med den småbarnspedagogik som tillämpas på deras barn. Man önskar dock mera information om barnets dag och verksamhet och mera samarbete med personalen. Föräldrarna skulle också gärna delta mera i planeringen och utevecklandet av verksamheten.

Det här framgår av en webbenkät som 11 266 föräldrar har svarat på. Enkätens material är synbarligen den största utredningen som kartlägger föräldrars synpunkter som någonsin samlats in om småbarnspedagogik i Finland.

Som en del av beredningen av den nya lagen om småbarnspedagogik har undervisnings- och kulturministeriet utrett vad föräldrar och vårdnadshavare till barn i småbarnsåldern anser om småbarnspedagogiska tjänster och vilka utvecklingsbehov det finns inom småbarnspedagogiken. Resultaten av enkäten Påverka småbarnspedagogiken (Vaikuta varhaiskasvatukseen) kommer att användas som viktigt bakgrundsmaterial vid författningsberedningen och utvecklandet av småbarnspedagogiken. 

Småbarnspedagogiken är enligt föräldrarna viktig, eftersom den möjliggör arbete och studier. Det är också viktigt att skapa möjligheter för kompisrelationer mellan barnen, att barnet deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och att barnet får stöd i sin tillväxt och inlärning.

Föräldrarna uppskattar personalens yrkeskompetens och tillräckligt flexibla öppethållningstider. Enligt föräldrarnas bedömning trivs barnen i sin dagismiljö. De får positiva upplevelser och får känna glädjen av att lära sig nya saker. Föräldrarna anser att personalen inom småbarnspedagogiken behandlar barnen respektfullt och jämlikt samt att man lyssnar på deras syn på uppfostran.

Det som borde utvecklas är arrangemang kring semestrar, skäliga avgifter, tillräcklig personal och antalet barn i grupperna. Föräldrarna funderade även över utrymmenas lämplighet, hälsoaspekter och säkerhet, såväl inne som ute. Särskilt enskilt stöd till barnen och barnens delaktighet i planeringen av verksamheten bekymrade föräldrarna. Föräldrarna önskade sig mer information om sitt barns dag och verksamhetsenhetens verksamhet, omväxling i praxis kring samarbetet med personalen och ökat samarbete. De ville också delta mer i planeringen och utvecklandet av verksamheten.

Även barnens röst blev hörd

Även barnen inom småbarnspedagogiken blev tillfrågade om sin vardag. För ändamålet fick barn inom familjedagvården, dagvården och förskolan på olika håll i Finland fotografera för dem viktiga platser och på så sätt förmedla sin syn på småbarnspedagogiken. Barnen betonade mest aktiv verksamhet med sina kamrater.

Det roligaste enligt barnen var lek och att röra på sig. Barnen ville spränga sina gränser och lära sig nya saker, särskilt klättring, löpning, och att hoppa. Även spel som innefattar rörelse var viktiga för barnen. Det var inte likgiltigt för barnen hurudan dagvårdsplatsen är som miljö. De utvärderade den fysiska miljöns möjligheter kritiskt med tanke på den verksamhet, lek och rörelse som var viktiga för dem. Tråkiga platser var den egna sängen och vilorummet. Att var stilla länge var enligt barnen tråkigt.

Barnen kom även med förslag till hur man kunde förbättra utrymmena och verksamheten. Särskilt barnen i sexårsåldern lyfte fram möjligheten att lära sig nya saker. Av de vuxna som arbetar inom småbarnspedagogik förväntade sig barnen individuell omsorg och hjälp i fall då en grupp till exempel inte sinsemellan kan komma överens. Barnen förväntade sig också de vuxna skapar möjligheter för lek och rörelse. Materialet visade att barnen har mycket att ge när det gäller att utveckla daglig praxis inom familjedagvården, dagvården och förskolan.