​Skyldighet för kommunen att ordna nödvändiga hälsovårdstjänster för papperslösa

2014-12-18

Regeringen föreslår att kommunerna ska ordna nödvändiga hälsovårdstjänster för personer som vistas olagligt i Finland. Staten ersätter kommunerna för de kostnader som ordnandet av servicen medför om kostnaderna inte kan bekostas av personen själv.

Syftet är att på ett bättre sätt än i dag säkerställa tillräckliga hälsovårdstjänster också för sådana medborgare från tredje länder som inte har eller som inte kan beviljas ett långvarigt uppehållstillstånd.

Rätten till hälsovårdstjänster skulle vara nästan lika omfattande som för asylsökanden som söker internationellt skydd i Finland. Förutom akut sjukvård bör personer som vistas utan tillstånd i Finland också garanteras nödvändiga kortvariga hälsovårdstjänster, såsom vård vid graviditet och förlossning samt vård av vissa kroniska sjukdomar. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård gör en bedömning av nödvändigheten av sjukvård med avseende på patientens hälsotillstånd samt vistelsens varaktighet.

Minderåriga skulle ges alla nödvändiga hälsovårdstjänster på samma grunder som minderåriga vars hemkommun ligger i Finland. Kommunen kunde debitera en kundavgift av personer som använt kommunens hälsovårdstjänster. Insolvens skulle dock inte få vara ett hinder för att erhålla tjänsterna.

Staten ersätter kommunen för kostnader som orsakats av tjänsterna i enlighet med föreskrifterna i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Regeringen gav en proposition till riksdagen om ärendet torsdagen den 18 december. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.