Jyty: Samarbetsförfarandet glömdes bort i Esbo

2014-10-29

Esbo stad har ”i det tysta” som tjänstemannauppdrag förberett att lägga ut närmare tusen arbetstagares arbetsuppgifter på entreprenad. Ändringsåtgärderna skulle framför allt gälla den tekniska sektorn under den pågående mandatperioden. Ärendet tas upp till behandling i Esbo stadsstyrelse med expressfart eventuellt redan måndag nästa vecka. Helsingin Sanomat var de första att rapportera om beredningsarbetet som gjorts i smyg.

Enligt tidningen presenterar Esbo stads tjänstemannaberedare affärsverk, kommunalt aktiebolag, utläggning på entreprenad och överlåtelse av affärsverksamhet som alternativ vid en omorganisering av de tekniska tjänsterna.

Maija Pihlajamäki, ordförande för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, betonar att sådana åtgärder som rör de anställda och som till exempel gäller konkurrensutsättning av uppgifter, bolagisering, företagsöverlåtelse eller användning av köptjänster enligt den kommunala samarbetslagen borde behandlas i samarbetsorganen.

Pihlajamäki kräver därför att Esbo bereder eventuella reformer av serviceverksamheten på det sätt som samarbetslagen förutsätter.

”Som det nu har gått till har Esbo inte berett ärendet enligt samarbetslagens anda”, påpekar Pihlajamäki.

”Samarbete får inte enbart ses som en skyldighet utan framför allt som ett sätt att uppnå ömsesidiga fördelar. Beredningsarbete som rör de anställda ska inte göras bakom arbetstagarnas rygg.”

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki säger att hon överlag finner det bekymmersamt att de anställda alltför ofta glöms bort i samband med beredningen av förändringar.

”Arbetsgivarsidan skulle gynnas av att samarbetet förverkligas såsom det förväntas fungera och att de anställda skulle uppleva samarbetet som något positivt som även förbättrar atmosfären på arbetsplatsen och förutsättningarna för att utföra arbetet. Ett gott samarbete är en del av planeringen av en förändring och bedömningen av alternativ, och detta är inget man ska göra avkall på”, framhåller Pihlajamäki.

Jytys ordförande anser att handlingsmöjligheterna för de anställdas representanter inte i nuläget motsvarar de ständigt ökande utmaningarna som pågår inom kommunsektorn. ”Hörnstenarna för en arbetsplats med en välfungerande och resultatrik verksamhet är att det existerar ett förtroende och en ömsesidighet mellan kommunala beslutsfattare, arbetsplatsernas chefer och de anställda. Informationsutbytet måste vara öppet, direkt och dubbelriktat”, understryker Pihlajamäki.