Regeringen: Inte förutsättningar för en särlösning för huvudstadsregionen inom social- och hälsovården

2016-10-02

​Enligt regeringen föreligger det i praktiken inte förutsättningar för en sådan särlösning inom social- och hälsovården som huvudstadsregionens städer gemensamt har föreslagit.

Enligt regeringens bedömning verkar det med tanke på jämlik tillgång till social- och hälsovårdstjänster som avses i 19 § i grundlagen inte finnas tillräckliga grunder för en särlösning enligt städernas förslag.

Regeringen meddelar sin beredskap att förhandla med huvudstadsregionens städer om en möjlig separatlösning för ordnandet av huvudstadsregionens tillväxttjänster. Till tillväxttjänsterna räknas de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna, liksom även integrations- och invandrartjänsterna. I förhandlingarna kan man se över frågor kring forsknings- och utvecklingsverksamhet i samband med tillväxttjänsterna samt frågor som rör utveckling av städernas livskraft och konkurrenskraft.

Förhandlingarna kan i samarbete med de nyländska aktörerna på landskapsnivå ta upp hur MBT-förfarandet som rör markanvändning, boende och trafik kunde utvecklas. I det sammanhanget kan också finansieringen av investeringar som behövs med tanke på förutsättningarna för befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt ses över.

Huvudstadsregionen intar en betydande ställning med tanke på sysselsättningen och samhällsekonomins tillväxt. Inom regionen finns det också en betydligt större befolkning med invandrarbakgrund än på annat håll i landet. Regionens bostads- och markanvändningsfrågor påverkar utsikterna för hela den samhällsekonomiska utvecklingen. Därför behöver huvudstadsregionen en lösning som utgår från regionalt samarbete som stärker tillväxt, konkurrenskraft, innovativ verksamhet, sysselsättning och invandrarnas integration.

Bakgrunden till förslaget om en separat lösning

I sina riktlinjer den 5 april 2016 meddelade regeringen att den är redo att utvärdera ett eventuellt gemensamt förslag till särlösning från huvudstadsregionens städer (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) där regionens särdrag beaktas. Städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har för statsrådet framfört stadsdirektörernas princippromemoria från den 16 augusti 2016 om upprättande av ett speciallagstiftningsområde för huvudstadsregionen.

Ytterligare information:
Projektchef för social- och hälsovårds- och landskapsreformen, understatsekreterare Tuomas Pöysti, tfn 02951 63012, SHM och FM.