Arvoden och ersättningar för familjevård år 2015

2014-12-09

​Vårdarvodets minimibelopp enligt 2 § i familjevårdarlagen (312/1992) höjs per person i familjevård till 686,25 euro per kalendermånad fr.o.m. 1.1.2015.

År 2014 var vårdarvodets minimibelopp enligt familjevårdarlagen 679,71 euro per månad. Beloppet av vårdarvoden justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Den lönekoefficient som fastställts för år 2014 är 1,350 och den som fastställts för år 2015 är 1,363. Därmed höjs samtliga vårdarvoden med undantag för vårdarvodets minimibelopp med 0,96 procent jämfört med nivån för år 2014 fr.o.m. 1.1.2015.

Kommunerna kan även betala högre vårdarvode än minimibeloppet på 686,25 euro. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet.

Om man i ett uppdragsavtal har kommit överens om att vårdarvodet är högre eller lägre än minimibeloppet höjs vårdarvodets belopp på grund av indexjustering med 0,96 procent fr.o.m. 1.1.2015.

Kostnadsersättning och startersättning

De kostnadsersättningar och startersättningar som betalas till familjevårdare ska enligt 3 § 7 mom. i familjevårdarlagen (312/1992) justeras kalenderårsvis vid ingången av året i enlighet med den årliga ändringen av levnadskostnadsindex för oktober föregående år (oktober 1951=100).

Enligt 3 § 2 mom. i familjevårdarlagen var utgångsnivån för kostnadsersättningens minimibelopp 350 euro per person i familjevård per månad. Detta eurobelopp motsvarar enligt ikraftträdandebe-stämmelsen i lagen om ändring av familjevårdarlagen (948/2006) poängtalet för levnadskostnadsindex för oktober 2006, vilket var 1633. Poängtalet för oktober 2013 var 1897. Minimibeloppet ska nu höjas så att det motsvarar höjningen av poängtalet för levnadskostnadsindex. Fr.o.m. 1.1.2015 är kostnadsersättningens minimibelopp 410,66 euro per person i familjevård per månad. Beloppet har stigit med 1,0 procent jämfört med nivån för år 2014. Även de övriga kostnadsersättningsbeloppen ska justeras på motsvarande sätt fr.o.m. 1.1.2015.

Enligt 3 § 6 mom. i familjevårdarlagen är utgångsnivån för startersättningen 2 440 euro, vilket enligt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av familjevårdarlagen svarar mot poängtalet 1603 för levnadskostnadsindex för oktober 2005. Poängtalet för oktober 2014 var 1916.

Startersättningen ska nu höjas så att det motsvarar höjningen av poängtalet för levnadskostnadsindex. F r.o.m. 1.1.2015 är startersättningens maximibelopp är 2 916,43 euro per person i familjevård. Beloppet har stigit med ca 1,0 procent jämfört med nivån för år 2014.