Pensioneringsåldern steg inte i fjol

2016-02-11

​Enligt Pensionsskyddscentralens statistik sjönk pensioneringsåldern något i fjol. Finländare gick i arbetspension i genomsnitt vid 61,1 års ålder. Sänkningen från året innan är 0,1 år.

Pensioneringsåldern har länge haft en uppåtgående trend som nu bröts, vilket var väntat. Pensioneringarna har senarelagts tack vare förbättrad hälsa och arbetsförmåga bland dem som är i förvärvsaktiv ålder och till följd av pensionsreformen år 2005, då man gallrade bland förtidspensionsalternativen.

– Det var förutsebart att den uppåtgående trenden skulle brytas. Effekterna av lagändringarna i den senaste reformen, såsom avskaffandet av arbetslöshetspensionen, är redan huvudsakligen synliga och höjer inte längre pensioneringsåldern, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

År 2015 gick 18 600 personer i invalidpension, något mindre än året innan. Antalet personer är det minsta under hela 2000-talet. Antalet nya invalidpensionstagare har minskat med en fjärdedel sedan år 2008.

Det är allt vanligare att gå i pension nära den lägsta åldern för ålderspension. Nästan 40 procent av de nypensionerade gick i pension i 63 års ålder.

– Det har varit populärast att gå i pension vid den lägsta åldern för ålderspension, och den dåliga arbetsmarknadssituationen har eventuellt ökat pensioneringarna i 63 års ålder. De ändringar av åldersgränserna som pensionsreformen år 2017 för med sig behövs för att målet att förlänga arbetslivet ska nås, säger direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

År 2015 var den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar 61,1 år och för 50-åringar 62,8 år. Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensionsfrekvensen och dödligheten hålls på samma nivå som under granskningsåret.

74 000 personer gick i arbetspension

År 2015 gick mer än 74 000 personer i arbetspension, vilket är mer än 4 000 fler personer än föregående år. Av dem gick 55 000 personer, ett rekordantal, i ålderspension. Ökningen från året innan var åtta procent.

– Tre av fyra nypensionerade gick i ålderspension. Samtidigt har sysselsättningsgraden bland äldre personer på arbetsmarknaden blivit rekordhög trots det ekonomiska läget under de senaste åren, säger Kannisto.

Sysselsättningsgraden bland äldre personer på arbetsmarknaden (60–64 år) var 45,3 procent i fjol. Siffran har nästan fördubblats under 2000-talet.

Tre fakta om övergång i arbetspension

• år 2015 var den genomsnittliga pensioneringsåldern 61,1 år
• år 2015 gick ca 74 000 personer i arbetspension
• ca 1,4 miljoner personer får arbetspension för sitt eget arbete.

Förväntad pensioneringsålder

• beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensionsfrekvensen och dödligheten hålls på granskningsårets nivå
• är oberoende av befolkningens åldersstruktur och räknas enligt samma princip som den förväntade livslängden
• mäter utvecklingen av den förväntade pensioneringsåldern för 25- och 50-åringar.