"Samkommuner som alternativ till ansvarskommuner för social- och hälsovården"

2013-12-19

​Samkommunen bör vara ett jämbördigt alternativ till ansvarskommunsmodellen. Kommunerna bör nämligen kunna förvalta social- och hälsovårdsområdena och områdena på basnivå på det sätt de själva vill, anser Kommunförbundet.

Förbundet gav in ett eget kompletterande uttalande till förslaget från arbetsgruppen som bereder lagen om ordnandet av social- och hälsovården.
Samkommunen bör också vara ett alternativ till förvaltning av universitetssjukhusen så att sjukhusens roll och ställning är klar, framhåller Kommunförbundet.

- Arbetsgruppens lösning när det gäller ansvaret för hur områdena på basnivå organiseras är den bästa möjliga inom de ramvillkor som regeringen ställt upp. I den valda modellen är samarbete mellan socialvården och hälso- och sjukvården möjligt också på basnivå, säger Tuula Haatainen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Reformens mål uppfylls bäst om områdena på basnivå och social- och hälsovårdsområdena för mångsidig service blir så få som möjligt. När statsrådet fattar beslut om områdena bör fungerande helheter och starkare integration vara utgångspunkten.

I Kommunförbundets kompletterande uttalande lyfts det separat fram att de nyländska kommunernas och samkommunernas synpunkter bör beaktas för att en balanserad modell ska kunna fås till stånd.

Uttalandet lyfter vidare fram att samordningen av servicen för små specialgrupper bör koncentreras till ett enda specialupptagningsområde för hela landet. Ett exempel på en sådan grupp är svenskspråkiga utvecklingsstörda.

– Ett kontrollerat genomförande av reformen kräver nya slags servicekoncept och mångsidigare sätt att producera närservice. Kommunernas och social- och hälsovårdsområdenas egen prövningsrätt i fråga om tillhandahållandet av service bör ökas, framhåller vice verkställande direktör Haatainen.

– Lagutkastet kräver ännu fortsatt beredning. Grundlagsenligheten ska ännu granskas på ministeriet, konstaterar Haatainen.
Kommunförbundet anser det vara bra att kommunerna nu kan påverka de slutliga lösningarna. Förhoppningsvis diskuterar kommunerna senast nu vilken kommun- och servicestruktur som vore den bästa i regionen.