Keva gjorde ett bra resultat trots det utmanande marknadsläget

2016-10-28

​Keva ansvarar för pensionerna inom hela den offentliga sektorn samt för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. Fram till utgången av september avkastade Kevas placeringar 4,2 procent, dvs. cirka 1,9 miljarder euro. I januari–september i fjol avkastade placeringarna 1,9 procent. I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 46,6 miljarder euro medan det vid samma tidpunkt i fjol var 43,1 miljarder euro.

- Kevas placeringsresultat för innevarande år är bra i synnerhet med tanke på att risknivån för våra placeringar har fortfarande sänkts avsevärt under de drygt tolv senaste månaderna. Slutet av året överskuggas dock av ovanligt många osäkerhetsfaktorer på kapitalmarknaden, säger verkställande direktör Timo Kietäväinen.

- I förhållande till dessa resultat på kort sikt handlar det dock om mycket större frågor när vi talar om tryggandet av Kevapensionernas finansiering på lång sikt i samband med vårdreformen. Om en överföringsavgift mellan pensionssystemen inte fastställs som en del av valfrihetslösningen i samband med vårdreformen, måste skatterna med all sannolikhet höjas för att pensionerna ska kunna finansieras. Med tanke på hållbarheten hos finansieringen av hela det finländska arbetspensionssystemet på längre sikt är det helt avgörande att vi kan backa upp konkurrenskraften i vårt land och förbättra sysselsättningen.

Marknadsvärdet av avkastningen på placeringarna var 4,2 % i januari–september. Avkastningen på ränteplaceringar var 5,7 % och 2,6 % på noterade aktier och aktiefonder. Avkastningen på fastighetsplaceringarna (inkl. fastighetsfonder) var 2,6 % och på kapitalplaceringar och onoterade aktier 8,0 %. Hedgefonderna avkastade 0,0 %.

I slutet av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 46,6 miljarder euro (43,1 miljarder euro 30.9.2015). Räntepappren (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 46,5 % av de totala placeringstillgångarna, medan andelen noterade aktier och aktiefonder var 35,3 % och andelen fastighetsplaceringar 6,4 %. Andelen kapitalplaceringar och onoterade aktier var 6,2 % och andelen hedgefonder 5,6 %.

- Tills vidare har 2016 igen varit ett år som avviker från tidigare ”normala” år. Räntenivån är så låg att man inte ens har kunnat drömma om det tidigare. Centralbankernas åtgärder och bristen på alternativ har för sin del främjat högriskmarknader, såsom aktier, säger placeringsdirektör Ari Huotari.

- Året är emellertid inte slut än och till exempel valresultatet i Italien och USA kan få en enorm effekt på marknaderna.

Ändringar i Kevas organisation

Keva reformerar sitt ledningssystem och sin organisation från och med 1.1.2017. De största förändringarna kommer att ske i funktionen Kundrelationer och funktionen Gemensamma tjänster som ska sammanslås till enheten Kundrelationer och tjänster. Vice verkställande direktör Kimmo Mikander kommer att ansvara för den nya funktionen.

I och med reformen bereder sig Keva för att utöver kommunkoncerner också betjäna landskapskoncerner från ingången av 2019.
- Syftet med reformen är att skapa positiva kundupplevelser genom tätt internt samarbete och genom att förnya verksamhetssätten. Samtidigt stärks kommunikationen för att den bättre ska svara mot kraven från den ändrade operativa miljön. Därtill förenklas samarbetet och ansvarsfördelningen mellan affärsverksamheten och IT i fråga om utvecklingen av webbtjänsterna. Också de funktioner som hänför sig till den interna övervakningen omorganiseras genom att stärka compliancefunktionen i fråga om placeringsverksamheten, säger Kietäväinen.

Samarbetsförhandlingarna om reformen avslutades 17.10.2016. Föremålet för förhandlingarna var hela personalen i funktionerna Kundrelationer och Gemensamma tjänster, dvs. 169 personer då förhandlingarna inleddes. Målet med förhandlingarna var inte att minska antalet anställda. Styrelsen fattade beslut om den nya organisationen 27.10.2016.