Förändringar i FPA-förmånerna år 2014

2014-01-02

​År 2014 innebär flera betydande förändringar i FPA-förmånerna. Arbetslöshetstryggheten får en skyddsdel på 300 euro och den flexibla vårdpenningen ska underlätta vården av småbarn. Den maximala utbetalningstiden för partiell sjukdagpenning förlängs till 120 vardagar och läkemedelstaket sjunker till 610 euro. Mera information om förändringarna www.kela.fi .

FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs nästa år på olika sätt. De flesta förmåner höjs med 0,6 % i januari 2014. Stöden bör barnvården stiger dock med 1,3 %. Barnbidragen höjs inte med index år 2014.

Studiestödet binds till folkpensionsindex år 2014. De första studiestöden som höjts med index utbetalas 1.8.2014. Då får studiestödet en indexhöjning på 1,3 %.

Flera stora reformer är på kommande i studiestödet från 1.8.2014, men om dem informerar FPA senare då lagändringarna är fastställda.

Läkemedelstaket sjunker

Årssjälrisken för receptbelagda läkemedel alltså årstaket sjunker från 670 till 610 euro. Efter att årstaket är nått betalar patienten resten av året endast 1,50 euro per läkemedelsköp.

Den nya taxeförordningen för läkemedel ändrar beräkningsgrunderna för receptmedicinernas minutpriser. De dyraste receptläkemedlens priser sjunker medan de billigaste stiger.

Dessutom höjs apotekens expedieringsavgift från 0,43 euro till 2,39 euro (inkl. moms). Apoteken tar expedieringsavgiften för varje läkemedel i samband med köp. FPA-ersättningen räknas från summan av minutpriset och expedieringsavgiften.

Patientens ökade valfrihet ändrar inte grunderna för reseersättningar

Även om var och en från och med år 2014 fritt får välja sin vårdplats av alla Finlands hälsostationer och specialvårdsenheter, ersätter FPA fortsättningsvis resor endast till den närmaste vårdplatsen. Den är i allmänhet hemortens eller vistelseortens hälsostation eller närmaste universitetssjukhus.

Sjukdagpenningar och rehabiliteringspenningen höjs en aning

Sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningens minimibelopp stiger från 23,77 euro till 23,92 euro per vardag. FPA höjer minimibeloppen utan särskild ansökan.

Perioder med sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning som inleds år 2014 justeras med lönekoefficienten (1,350) som år 2014 höjs 1,73 procent jämfört med år 2013.
Av arbetsinkomster som ligger som grund för dagpenning avdras 4,13 % som motsvarar försäkringsavgifterna. Lönekoefficienten höjer inte de arbetsinkomstgrundade dagpenningar vars utbetalning börjat före årsskiftet.

Partiell sjukdagpenning kan betalas längre tid

Den maximala utbetalningstiden för partiell sjukdagpenning förlängs från 72 vardagar till 120 vardagar. Partiell sjukdagpenning är att arbetstiden förkortas med 40-60 % heltidarbete enligt kollektivavtalet eller arbetstidslagen. Från och med 2014 kan även personer som har flera deltidsarbeten som tillsammans utgör minst 35 timmar i veckan få partiell sjukdagpenning. Det kräver att de kommer överens med sina arbetsgivare om ytterligare förkortad arbetstid.

Lättare få yrkesinriktad rehabilitering

För personer i arbetsför ålder, särskilt för unga vuxna, ska det bli lättare att få yrkesinriktad rehabilitering i ett tidigt skede. Då rehabiliteringen beviljas beaktas i högre omfattning än tidigare förutom sjukdom även andra faktorer som påverkar personens livssituation. I och med reformen uppskattas att omkring 1 000 fler personer per år ska får yrkesinriktad rehabilitering.

Små förändringar i sjukförsäkringsavgifterna

Sjukvårdsavgiften som försäkrade betalar från sin inkomst vid kommunalbeskattningen är nästa år 1,32 %. Av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är sjukvårdsavgiften 1,49 %. Vardera höjs med 0,02 procentenheter.

År 2014 är arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 2,14 % av lönesumman. Löntagarnas och företagarnas dagpenningavgift 0,84 % av lönen eller arbetsinkomsten. Båda avgiftena höjs med 0.1 procentenheter jämfört med år 2013.
Den tilläggsfinansieringsandel som FöPL-försäkrade företagare betalar som en del av dagpenningpremien är nästa år 0,13 %, vilket är 0,01 procentenheter mindre än år 2013.

Företagshälsovårdens kalkyrade belopp höjs en aning

FPA ersätter arbetsgivare och företagare kostnader för företagshälsovård till ett kalkylerat maximibelopp som fastställts för varje år.
Ersättningens maximibelopp per arbetstagare stiger för räkenskapsperioden 2013 med 2 % jämfört med år 2012.
För företagare stiger maximibeloppet år 2014 likväl med 2 % jämfört med år 2013.

Flexibel vårdpenning tas i bruk

Föräldrar till barn under 3 år kan från 1.1.2014 få flexibel vårdpenning från FPA om de arbetar mindre än 30 timmar i veckan. Den flexibla vårdpenningen kan beviljas arbetstagare, företagare och lantbruksföretagare samt stipendiater med LFöPL-försäkring.

Den flexibla vårdpenningens belopp är beroende av den genomsnittliga veckoarbetstiden. När veckoarbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan är vårdpenningen 240 euro i månaden. Om veckoarbetstiden överstiger 22,5 timmar är vårdpenningen 160 euro i månaden. Föräldrar som arbetar över 30 timmar i veckan kan inte få flexibel vårdpenning.

Den tidigare partiella vårdpenningen finns år 2014 kvar för föräldrar till små skolbarn som går i årskurs 1 och 2.

Familjeförmåner höjs 1,3 %

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningens minimibelopp höjs med 1,3 %. Minimindagpenningen stiger då från 23,77 euro till 23,92 euro per dag. FPA höjer minimidagpenningarna utan skild ansökan från och med 1.1.2014.

Inkomstgrundade dagpenningar som börjar år 2014 justeras med lönekoefficienten 1,350, som år 2014 är 1,73 % högre än 2013. Lönekoefficienten höjer inte dagpenningar som löper över årsskiftet.

Barnbidragen höjs inte åren 2013–2015. Följande indexjustering görs på barnbidrag år 2016.
Stödet för hemvård och privat vård av barn höjs 1,3 %. FPA gör höjningarna utan särskild ansökan från och med 1.1.2014.
Hemvårdsstödets vårdpenning för barn under 3 år höjs från336,67 euro till 341,06 euro i månaden.

För familjens andra barn under 3 år betalas 102,11 euro och för varje övrigt barn under skolåldern 65,61 euro. Till hemvårdsstödet hör också ett vårdtillägg som är beroende av familjens inkomster. Vårdtillägget är högst 182,52 euro.
Stödet för privat vård av barn stiger nästa år till 173,64 euro per barn i månaden.

Den partiella vårdpenningen för små skolbarn höjs till 97,67 euro i månaden

Underhållsstödet och underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindex. De höjs 1.1.2014 med 1,17 %. Underhållsstödet är då 153,63 euro per barn i månaden. FPA höjer löpande underhållsstöd automatiskt.
Underhållsskyldiga föräldrar ska betala höjt underhållsbidrag från och med 1.1.2014. Samtidigt stiger också inkomstgränserna för betalningsbefrielse med index dvs. 1,17 %.

Förändringar i arbetslöshetsskyddet

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd till fullt belopp är fr.o.m. början av nästa år 32,66 e/dag d.v.s. ungefär 702 euro i månaden. Av denna summa är förskottsinnehållningen 20 %, så de arbetslösa personer som enbart lever på dagpenning får ungefär 562 euro i månaden. Lagen har ännu inte vunnit laga kraft.

Ett skyddat belopp kommer att ingå i jämkade arbetslöshetsförmåner. En arbetslös person kan förtjäna 300 euro i månaden utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Arbetsvillkoret för löntagare förkortas från 34 veckor till 26 veckor. Avsikten är att det ska bli lättare att få rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning med en kortare arbetshistoria.

Självrisktiden för den inkomstrelaterade dagpenningen och grunddagpenningen förkortas från nuvarande 7 till 5 dagar.
Den s.k. 180-dagarsregeln slopas. Tidigare fick man arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning i 180 dagar då 500 dagar med inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning uppnåtts. Från och med nu behovsprövas arbetsmarknadsstödet genast.

Till de personer som uppfyllt försäkringsvillkoret för stipendiater har de första 130 arbetslöshetsdagarna utbetalats utan behovsprövning. Nu slopas också detta.

Maximibetalningstiden för den förhöjningsdel eller förhöjda förtjänstdel som betalas när en lång arbetskarriär avslutas efter uppsägning förkortas från 100 dagar till 90 dagar. Arbetslöshetsskyddets förhöjningsdel är 4,78 euro per dag.

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel betalas inte längre för de första 20 dagarna med inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning. Arbetsmarknadsstödet förhöjningsdel utbetalas fortsättningsvis till alla i sysselsättningsfrämjande service.