Jytys undersökning: Nästan 40 % av dem som svarat har utsatts för sparåtgärder på arbetsplatsen

2013-12-04

​Enligt den medlemsundersökning som Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty har låtit utföra har permitteringar på arbetsplatserna och andra sparåtgärder klart ökat antalet kontakter till förtroendemännen. Arbetshälsan har snarare försämrats än förbättrats. Arbetsplatsmobbning förekommer, men en klar majoritet av svararna har undgått osaklig behandling.

Allt som allt har 38 procent av svararna på Jytys medlemsförfrågan utsatts för sparåtgärder på sin arbetsplats under detta år. De vanligaste sparmetoderna är frivilliga, oavlönade semestrar (15,9 procent av svararna), permitteringar (6,7 %) och byte av semesterersättningar till ledig tid (5,2 %).

En del av svararna hade blivit utsatta för flera sparåtgärder och ett par hundra meddelade att de blivit uppsagda. Andra enskilda sparåtgärder fanns det flera av, till exempel minskning av vikarier och visstids arbetsförhållanden, gallring av resekostnader och personalförmåner, utläggning av verksamheter samt senareläggning av löneförhöjningarna.

I Kymmene, Tavastland och Mellersta Finland samt Österbotten har sparåtgärderna varit i användning oftare än på andra håll, då däremot i Helsingfors-området har sparåtgärderna i medeltal varit färre.

Uppgifterna framgår ur den undersökning som gjorts för Jytys medlemmar och förtroendemän och som drygt 10 000 jytyiter som arbetar i kommunerna, kommunförbunden, den privata sektorn och församlingarna svarat på.

"Undersökningen visar även på betydelsen för medlemmarna av det utbredda förtroendemannanätverket, särskilt i dessa osäkra tider. 30 procent av de förtroendemän som svarade meddelade att antalet kontakter från medlemmarna har ökat under den ekonomiska recessionen", säger Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

De unga har känt mest av åldersdiskriminering

Inom arbetshälsan har bland de svarande skett en utveckling i båda riktningarna. 15 procent av dem som svarade meddelade att arbetshälsan förbättrats då däremot 32 procent sade att utvecklingen gått i en sämre riktning.

"51 procent sade att arbetshälsan inte har förändrats vilket i sig är positivt. Sparåtgärderna och nyheterna om samarbetsförhandlingarna som blir allt vanligare syns emellertid i en försämrad arbetshälsa. Mitt i osäkerheten mår man inte bra", konstaterar Pihlajamäki.

Drygt en femtedel meddelade att de utsatts för psykiskt våld eller mobbning under det senaste året. 12 procent meddelade att mobbningen varit en enskild händelse men för 10 procent har mobbning eller psykiskt våld förekommit flera gånger.

I undersökningen redogjordes också för eventuell åldersdiskriminering på arbetsplatserna. 9 procent meddelade att de själva upplevt åldersdiskriminering och 7 procent hade observerat diskriminering av andra i sin arbetsgemenskap. I de yngre svarsgrupperna hade åldersdiskrimineringen upplevts klart oftare än i andra åldersgrupper.

"34 procent av under 36-åringarna känner att de upplevt åldersdiskriminering. Detta är en dålig signal. Pensioneringstakten ökar och de yngre arbetstagarna borde kunna bindas vid arbetsplatserna. Men med åldersdiskriminering lyckas det i alla fall inte", säger Pihlajamäki.

De svarande tillfrågades också om de var villiga att höja åldersgränsen för ålderspensionen. Majoriteten eller 65 procent är inte färdiga för detta. Största delen av dem som var villiga att höja åldergränsen skulle höja pensionsåldern till 64 eller 65 år.

Förtroendemannaverksamheten anses vara viktig

Medlemsundersökningen är en del av kampanjen Luottamus-kampanjaa, då Jyty reser runt i Finland på arbetsplatserna och talar om förtroendemannaverksamheten.

Majoriteten av de svarande eller 92 procent ansåg att förtroendemannaverksamheten är nödvändig och viktig. Av dem hade en tredjedel behövt förtroendemannens tjänster och resten ansåg att förtroendemannens existens är viktig även om de inte själva behövt vända sig till förtroendemannen. De flesta kände också Jyty-förtroendemannen på sin egen arbetsplats.

Ytterligare uppgifter: Ordförande Maija Pihlajamäki, 0400 537 756, maija.pihlajamaki(at)jytyliitto.fi

*Jyty företräder ca 65 000 tjänste- och befattningsinnehavare anställda i kommuner, samkommuner, församlingar och den privata sektorn. Cirka 87 procent av Jytys medlemmar är kvinnor. Jyty är medlemsförbund i Tjänstemannacentralorganisationen STTK.